Naslovna » Izveštaji » Istraživački radovi

Istraživački radovi

Istraživački papiri, analize, prikazi i komentari predstavlјaju istraživanja članova i saradnika Fiskalnog saveta Srbije u cilјu stimulisanja akademske diskusije oko važnih pitanja iz oblasti fiskalne politike. Istrživački papiri ne predstavlјaju zvanične stavove Fiskalnog saveta Srbije.

 

7. mart 2016.

Ekonomski oporavak, zaposlenost i fiskalna konsolidacija: pouke iz 2015. godine i izgledi za 2016. i 2017. godinu

Nedovolјan privredni rast, preveliki fiskalni deficit uz brzo rastući javni dug i visoka nezaposlenost su najveći problemi ekonomije Srbije. Nakon recesije iz 2014, privredni oporavak započeo je u 2015. godini. Međutim, rast privrede još nekoliko godina će biti nizak, jer je potrebno nekoliko godina da se otklone postojeći strukturni problemi i poraste učešće investicija u BDP-u. Fiskalni deficit smanjen je u 2015. na 3,7% BDP-a sa 6,6% BDP-a iz 2014. godine, što je odličan rezultat. Ali dalјe (neophodno) smanjivanje deficita će ići teško, jer nisu pripremlјene dovolјno dobre mere, niti sprovedene sve reforme – a uz sve to postoji rizik novih fiskalnih troškova usled neuspešnog poslovanja javnih i državnih preduzeća. Započeti privredni oporavak u 2015. pokazuje da je negativan uticaj fiskalne konsolidacije na privredni rast u kratkom roku veoma mali. U dužem roku fiskalna konsolidacija povolјno utiče na privredni rast, jer obezbeđuje makroekonomsku stabilnost koja je jedan od preduslova za rast investicija. Snažan rast zaposlenosti u prethodne tri godine uz stagnaciju privredne aktivnosti se, po svemu sudeći, nije desio već je posledica nepouzdanosti praćenja kretanja na tržištu rada od strane RZS. Vlada u 2016. i narednim godinama ima veliku odgovornost – u fiskalnom domenu, da ne dozvoli preuranjeno popuštanje restriktivnosti, a da za povećanje privrednog rasta i, posledično, zaposlenosti uloži veće napore na unapređenju investicionog ambijenta.

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

10. oktobar 2013.

Da li su fiskalni nameti na zarade u Srbiji regresivni?

Nikola Altiparmakov, Fiskalni savet Republike Srbije

Dva prioriteta ekonomske politike u Srbiji u narednom periodu biće odlučna borba protiv izuzetno visoke nezaposlenosti i sveobuhvatna reforma poreza na dohodak gradjana. Otuda postoji potreba za temelјnom analizom visine i strukture fiskalnih nameta (poreza i doprinosa) na zarade – jer je validna dijagnoza problema neophodan preduslov za usvajanje delotvorne terapije. Pozitivna ekonomska analiza je naročito važna u slučaju optimalnog fiskalnog tretmana zarada, jer se u ovom segmentu politički i ideoloških aspekti često mešaju sa ekonomskim činjenicama. Ova studija iznosi statističke podatke i ekonomske analize koje opovrgavaju tvrdnje jednog dela stručne javnosti da su fiskalni nameti na zarade u Srbiji regresivni. Fiskalne namete na zarade u periodu od 2001. do 2006. godine ocenjujemo kao proporcionalne, odnosno blago progresivne u periodu nakon 2007. godine. Postoje opravdani socio-ekonomski razlozi da se poveća progresivnost poreza na zarade u narednom periodu. Međutim, pokušaji da se progresivnost poveća putem uvođenja sintetičkog poreza na dohodak sa višestrukim poreskim stopama – izvesno bi bili kontraproduktivni. Optimalan pristup povećanju progresivnosti je zadržavanje postojećeg flat-tax sistema sa jednom poreskom stopom - uz značajno povećanje iznosa neoporezivog cenzusa i eventualno povećanje poreske stope.

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

3. jul 2013.

Studija: Projekcije stanovništva Srbije od 2010. do 2060. godine

U cilјu povećanja kvaliteta i kredibiliteta dugoročnih ekonomskih i fiskalnih projekcija, Fiskalni savet Srbije je koordinirao izradu studije "Projekcije stanovništva Srbije u periodu od 2010. do 2060. godine". Studija se oslanja na najnovije podatke iz popisa stanovništva 2011. godine kako bi kvantifikovala očekivane trendove demografskog starenja i depopulacije u narednim decenijama. Projekcije iz ove studije će omogućiti da, u skladu sa zahtevima Evropske Komisije i Pakta o stabilnosti i rastu EU, dugoročne fiskalne projekcije u Srbiji uzimaju u obzir efekte starenja stanovništva na održivost javnih finansija.

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

April 2013.

Bankrotstvo lokalnih samouprava i finansijska (ne)disciplina: Međunarodno iskustvo i značaj
za Srbiju

Jelena Pločić, Fiskalni savet Republike Srbije

Sjedinjene Američke Države pogađa novi talas proglašenja bankrotstva gradova. Najveća drama se trenutno odvija (april 2013. godine) u Stoktonu i Detroitu. Većina gradovu u proglašenju bankrota, prema federalnom zakonu SAD-a o bankrotstvu Chapter 9, traži zaštitu svoje imovine i sredstava od poverilaca. Međutim, ne pružaju sve države svojim gradovima ovu vrstu utočišta. Papir pored pregleda međunarodne prakse o bankrotstvu lokalnih samouprava, analizira da li uvođenje mogućnosti bankrotstva, u formi administrativnog pristupa, može obezbediti finansijsku disciplinu lokalnih samouprava u Srbiji. Osnovni nalazi papira su da glomazni ex post mehanizmi za rešavanje problema bankrotstva lokalnih samouprava, koji su prisutni u međunarodnoj praksi, kao takvi, veoma bi se teško u kratkom roku kreirali i sproveli u Srbiji. Ujedno, takvi mehanizmi i ne bi predstavlјali adekvatno rešenje za osnovni problem lokalnih samouprava Srbije: problem docnji u plaćanju.

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

2013.

Unapređenje unutar-generacijske pravičnosti i održivosti penzijskog sistema Srbije

Nikola Altiparmakov, Fiskalni savet Republike Srbije

Trenutna struktura penzijskog sistema Srbije ne omogućava postojanje adekvatne finansijske veze između uplaćenih doprinosa tokom radnog veka i visine penzije - jer formula za obračun penzije ne uzima u obzir očekivani vremenski period tokom kojeg će osiguranik primati penzijsku nadoknadu. Otuda se kao reformski prioritet u narednom periodu nameće uvođenje tzv. sistema aktuarskih faktora koji će adekvatno smanjivati (ili povećavati) iznos penzije u skladu sa očekivanim brojem godina tokom kojeg će osiguranik primati penziju. Takođe, u narednom periodu je potrebno smanjiti ili kompletno eliminisati neopravdano veliku razliku od pet godinu kod starosne granice za penzionisanje žena i muškaraca, jer se u ovom segmentu Srbija nalazi na evropskom začelјu.

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

Juni 2012.

Poreska pravičnost PDV sistema u Srbiji

Milojko Arsić, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Nikola Altiparmakov, Fiskalni savet Republike Srbije

Istraživanja PDV incidence u razvijenim evropskim zemlјama pokazuju regresivnu raspodeli tokom jedne godine, ali blago progresivnu raspodelu tokom čitavog životnog veka. Mikro-simulaciona analizira bazirana na Anketi o potrošnji domaćinstava sugeriše slične zaklјučke i u slučaju Srbije. Međutim, pri analizi pravičnosti PDV sistema važno je naglasiti dve karakteristične odlike trazicionih evropskih zemalјa. Kao prvo, pokazujemo da naturalna potrošnja domaćinstava, koja je idalјe u značajnoj meri prisutna u velikom broju tranzicionih evropskih zemalјa, uklјučujući i Srbiju - značajno povećava efektivnu progresivnost PDV sistema u odnosu na razvijene evropske zemlјe. Kao drugo, siva ekonomija i utaja direktnih poreza na dohodak koji su u velikoj meri prisutni u tranzicionim evropskim državama, sugerišu da je potrošnja domaćinstava merodavniji indikator životnog standarda i ekonomske snage poreskih obveznika nego li registrovani prihodi domaćinstva. Zaklјučujemo da su verovanja o regresivnoj PDV incidenci, koja su prisutna u znatnom delu šire javnosti - preuveličana i slabo utemelјena u ekonomskoj stvarnosti tranzicionih evropskih zemalјa poput Srbije.

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 Vrh strane
 Ocene i mišlјenja  Mesečni izveštaji  Istraživački radovi  Analize,stavovi i predlozi