Naslovna strana

Aktuelno

Platni razredi i zaposlenost u državnom sektoru Srbije: od nedovršene reforme do održivog sistema

4. jul 2019. godine

Uređen sistem zarada i zaposlenosti u javnom sektoru jedan je od temelja funkcionalne države, a u Srbiji taj sistem ne postoji. Uspostavljanje pravičnog sistema plata i zaposlenosti jeste veliki stručni i politički izazov, ali je najveći broj evropskih zemalja bio u stanju da na njega uspešno odgovori. U Srbiji se ove reforme najavljuju od 2014. godine ... detaljnije

This is an example of a HTML caption with a link.

Mišljenje na nacrt Fiskalne strategije za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

4. jul 2019. godine

Kvantitativni ciljevi postavljeni u nacrtu Fiskalne strategije su dobro odabrani i ostvarivi. Nizak srednjoročni fiskalni deficit od 0,5% BDP-a odgovarajući je za Srbiju, jer vodi ka daljem smanjenju učešća javnog duga u BDP-u, što osigurava makroekonomsku stabilnost. Međutim, za potpuno ozdravljenje javnih finansija Srbije i održivo ubrzanje privrednog rasta potrebno ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima

18. april 2019. godine

Fiskalni savet ocenjuje da nije opravdano da se budžetska sredstva koriste za rešavanje problema s kreditima indeksiranim u švajcarskim francima. Prvo, iako Pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda ni u jednom svom stavu ne podrazumeva uključivanje javnih sredstava za rešavanje problema kredita indeksiranih u švajcarskim francima, predloženi Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima ... detaljnije

Zašto privredni rast Srbije zaostaje?

1. mart 2019. godine

Empirijski rezultati u ovom radu pokazuju da je privredni rast Srbije ispod svog potencijalnog nivoa pre svega zbog slabih institucija – posebno vladavine prava i kontrole korupcije. Sledeći činilac koji koči privredni rast su niske investicije - za koje (naročito za privatne investicije) pokazujemo da su nedovoljne, pre svega usled slabe vladavine prava i visoke korupcije. Najzad, nedostaci u obrazovnom sistemu su takođe faktor koji usporava rast privrede Srbije. U radu pokazujemo da privreda ... detaljnije

U potrazi za ekonomski održivom i društveno prihvatljivom formulom za usklađivanje penzija

6. februar 2019. godine

2019. godina je pravo, i poslednje, vreme da se teško ostvarena finansijska konsolidacija penzijskog sistema pretoči u dugoročno sistemsko rešenje usvajanjem nove formule za usklađivanje penzija. U ovome materijalu za javnu raspravu Fiskalni savet je, na osnovu međunarodnih i domaćih iskustava, predstavio pet mogućih formula koje bi bile ekonomski održive i izdašnije od dosadašnje formule za usklađivanje penzija ... detaljnije

Mišljenje na Fiskalnu strategiju za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

27. decembar 2018. godine

Fiskalna strategija godinama unazad ne ispunjava svoju osnovnu svrhu, tj. da predstavlja kredibilan strateški dokument za upravljanje javnim finansijama Srbije u srednjem roku. Kao krovni okvir za vođenje fiskalne politike u naredne tri godine trebalo bi da sadrži sledeće elemente: 1) da objektivno prepozna najveće ekonomske probleme i potrebe zemlje; 2) jasno definiše ciljeve i strateške smernice fiskalne politike ... detaljnije

Odgovor Fiskalnog saveta povodom saopštenja EPS-a

29. novembar 2018. godine

Zvanični izveštaji o poslovanju EPS-a koji se mogu naći na sajtu Agencije za privredne registre pokazuju da se prosečna plata u EPS-u povećala u 2015. i da je nastavila da se povećava u narednim godinama, iako je trebalo da bude manja za 10% (kao u drugim javnim preduzećima, prosveti, zdravstvu). Fiskalni savet je zato u izveštaju „Ocena Predloga zakona o budžetu za 2019. godinu“, od 28. novembra ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o budžetu za 2019. godinu

28. novembar 2018. godine

Budžetom za 2019. planirano je da deficit Republike iznosi 23 mlrd dinara, što ujedno predstavlja i najveći deo deficita opšte države koji je planiran na nivou od 29 mlrd dinara (0,5% BDP-a). Predviđeni nizak fiskalni deficit odgovarajući je za Srbiju budući da osigurava postignutu makroekonomsku stabilnost (nisku inflaciju, stabilan kurs dinara i drugo) i u narednoj godini će da dovede do daljeg smanjivanja visokog učešća javnog duga u odnosu na BDP. Druga dobra karakteristika ... detaljnije

 Informator o radu  Javne nabavke  Javni konkursi
 Vrh strane
 Ocene i mišlјenja  Mesečni izveštaji  Istraživački radovi  Analize,stavovi i predlozi  Informacije od javnog značaja