Naslovna » Izveštaji » Ocene i mišlјenja

Ocene i mišlјenja

29. septembar 2017.

Fiskalna kretanja u 2017. godini i preporuke za 2018. godinu

U 2017. godini dostignuti su najvažniji kvantitativni ciljevi fiskalne konsolidacije. Prvi put još od 2005. ostvariće se fiskalni suficit, a javni dug će, nakon deset godina, ponovo imati osetan pad. Ovo uravnoteženje fiskalnih tokova otklonilo je neposrednu opasnost izbijanja krize javnog duga i doprinelo makroekonomskoj stabilizaciji – niskoj inflaciji i umerenom spoljnom deficitu. Međutim, reformski ciljevi fiskalne konsolidacije nisu ni izbliza ostvareni. Ti ciljevi odnose se, pre svega, na poslovanje javnih i državnih preduzeća, kao i na uređenje sistema zarada i zaposlenosti u javnom sektoru, reformu zdravstva i prosvete, unapređenje privrednog ambijenta (vladavina prava, efikasnost administracije i drugo). Nereformisani javni sektor još uvek je ogroman fiskalni rizik, a najsvežije upozorenje na to je veliki budžetski trošak izgubljenih sudskih sporova usled neodgovornog poslovanja državnih preduzeća u restrukturiranju. Takođe, struktura budžeta i dalje je veoma loša – Srbija je negativni rekorder u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CIE) po niskim izdvajanjima za javne investicije, pa je kvalitet domaće infrastrukture izuzetno loš. Nereformisani javni sektor i niske javne investicije su među glavnim razlozima zbog kojih Srbija sistematski zaostaje po privrednom rastu u odnosu na druge zemlje CIE. Samo u prethodne tri i po godine rast BDP-a Srbije zaostao je za drugim zemljama regiona za oko 10 p.p. (kumulativno). Povoljna tekuća fiskalna kretanja u 2017, međutim, stvaraju uslove da se to promeni otpočinjanjem trajnog uređenja javnih finansija Srbije, što je retka prilika koju ne bi trebalo propustiti.

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

9. decembar2016.

Ocene Predloga zakona o budžetu za 2017. i Fiskalne strategije za period 2017-2019

Budžet Republike za 2017. donosi pobolјšanja javnim finansijama Srbije: relativno nizak deficit od 69 mlrd dinara (1,6% BDP-a) dovešće do blagog umanjenja javnog duga, plan budžetskih prihoda i rashoda je uglavnom kredibilan, a sadrži i rashode za velike infrastrukturne projekte koji su do sad formalno bili van budžeta. Međutim, i pored ovih pobolјšanja javne finansije još uvek nisu u dobrom stanju. Javni dug od 73-74% BDP-a izuzetno je visok i opasan; neuspešna javna i državna preduzeća predstavlјaju ogroman budžetski trošak, ali i budući budžetski rizik; a postoje i brojni drugi strukturni problemi javnih finansija koji se ogledaju u prevelikim tekućim rashodima i malim javnim investicijama, nepotpunoj transparentnosti budžeta, učestalom preuzimanju neplaniranih rashoda, neodrživoj poziciji velikog broja lokalnih samouprava i dr. Iako srednjoročni plan Vlade predočen u Fiskalnoj strategiji u načelu predviđa dodatno umanjenje deficita (na 1% BDP-a u 2019), nedostaju sve neophodne reformske mere koje bi osigurale ostvarenje postavlјenih cilјeva u srednjem i dugom roku. Nisu predviđeni gotovo izvesni novi budžetski troškovi za nereformisani javni sektor (pre svega državnih preduzeća), ne planira se izlazna strategija za privremene mere štednje (umanjenje plata i penzija), niti je predstavlјen kredibilan plan za sprovođenje neophodnih reformi.

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

22. avgust 2016.

Ocena izmena zakona o lokalnoj samoupravi

Fiskalni savet pozitivno ocenjuje što će predložene izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave vratiti 4,8 mlrd dinara sa lokalnog na centralni nivo vlasti i na taj način u najvećoj meri otkloniti vertikalnu fiskalnu neravnotežu koja je nastala izmenama Zakona 2011. godine. Negativno ocenjujemo što predložene izmene ne rešavaju izražene horizontalne neravnoteže između pojedinačnih lokalnih samouprava oličene u neobjektivnom, nepredvidivom i netransparentnom sistemu Republičkih transfera ka lokalnim budžetima.

Preuzmite dokument

 

20. jun 2016.

Fiskalna kretanja u 2016. godini, konsolidacija i reforme 2016-2020

Fiskalna kretanja u prethodnih godinu i po, od kada traje fiskalna konsolidacija, ocenjujemo kao zadovolјavajuća, jer je deficit države trajno smanjen za preko milijardu evra (preko 3 p.p. BDP-a). Takođe, privredna aktivnost je u 2015. započela oporavak, koji tokom 2016. postepeno se ubrzava – što dodatno pobolјšava zdravlјe javnih finansija. Međutim, javne finansije Srbije daleko su od dobrog stanja i put do njihovog potpunog ozdravlјenja biće veoma dug. Najveći fiskalni problem Srbije je previsoki javni dug, koji će na kraju 2016. godine iznositi oko 26 mlrd evra (gotovo 78% BDP-a). Za trajno ozdravlјenje javnih finansija, javni dug bi morao da se spusti znatno ispod 60% BDP-a. Da bi se to postiglo, Fiskalni savet predlaže da osnovni srednjoročni cilј Vlade bude obaranje fiskalnog deficita na nivo od 0,5% BDP-a do 2019. godine. Međutim, da bi ovaj cilј bio dostižan neophodno je znatno ubrzati i dovršiti započete strukturne reforme – reforme javnih i završetak privatizacije državnih preduzeća, kao i stvaranje moćne Poreske uprave. Štaviše, ocenjujemo da je odlučno rešavanje problema/sudbine državnih preduzeća prioritetan zadatak nove Vlade u narednih šest meseci do godinu dana, jer bi njihovo loše poslovanje moglo da uruši javne finansije i potpuno poništi dobre rezultate fiskalne konsolidacije u prethodnih godinu i po.

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

2. mart 2016.

Ocena Fiskalne strategije za 2016. godinu i problemi u sprovođenju strukturnih reformi

Da bi predupredila izbijanje krize javnog duga, Vlada je pred sobom imala tri glavna zadatka: 1) umanjenje ogromnog fiskalnog deficita, 2) reformisanje neuspešnih javnih preduzeća i 3) rešavanje sudbine preduzeća u privatizaciji. Sumirajući ostvareno do ovog trenutka ocenjujemo da je uspeh bio, u najbolјem slučaju, polovičan. Najdalјe se odmaklo u umanjenju fiskalnog deficita i to pre svega zahvalјujući neophodnom i neizbežnom smanjenju penzija i plata u javnom sektoru. Deficit više nije ogroman, smanjen je sa 6,6% BDP-a iz 2014. na 3,7% BDP-a u 2015, ali je još uvek neodrživ jer ne zaustavlјa rastući javni dug i nije moguće da se značajno umanji bez novih teških i nepopularnih mera. Na prvi pogled rešavanje sudbine preduzeća u privatizaciji deluje impresivno – posmatrano po broju preduzeća, status većine je tokom 2015. rešen. Međutim, to su uglavnom bila preduzeća sa manjim brojem zaposlenih, i oko dve trećine zaposlenih ostalo je u preduzećima s nerešenim statusom, tako da i tu najveći izazovi tek predstoje. U reformi javnih preduzeća napravlјen je najmanji pomak. Značajnije se odmaklo jedino u Železnicama, međutim i njihovo reformisanje usporeno je čim se došlo do prvih bolnih mera (otpuštanje prekobrojnih). U reformisanju preostala dva javna preduzeća koja imaju najveće probleme u poslovanju, EPS-a i Srbijagasa, nije bilo pomaka i s pravom se može postaviti pitanje da li država uopšte ima dovolјnu kontrolu nad njihovim poslovanjem. Uzimajući sve u obzir, opasnost od izbijanja krize javnog duga jeste privremeno odložena, ali ne i izbegnuta, pa će fiskalna konsolidacija i dalјe reforme javnog sektora morati da ostanu prioritet.

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

21. decembar 2015.

Ocene i komentari Nacrta zakona o finansiranju lokalne samouprave

Fiskalni savet u potpunosti podržava reformski pravac u Nacrtu zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim se otklanjaju sistemski nedostaci nastali izmenama Zakona iz juna 2011. godine. Predloženo smanjenje učešća lokalnih samouprava u porezu na zarade i povećanje transfernih sredstava iz budžeta Republike je u skladu sa dobrom fiskalnom praksom i doprineće objektivnom i predvidivom okviru za finansiranje lokalnih samouprava.

Preuzmite dokument

 

8. decembar 2015.

Ocena Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu

Budžet za 2016. jeste u načelu izrađen u skladu s trogodišnjim planom za obuzdavanje rasta javnog duga, ali bez dovolјno čvrstih mera koje bi garantovale da će se cilјevi za ovu godinu sa sigurnošću ostvariti. Prvobitni plan za 2016. i 2017. godinu podrazumevao je da se neophodne uštede u ovim godinama prvenstveno ostvare po osnovu dve relativno snažne mere: 1) zamrzavanja plata i penzija i 2) smanjenja broja zaposlenih u opštoj državi. Međutim, od prve mere delimično se odustalo već u 2016. Godini (odmrzavanjem penzija i plata u najvećem delu javnog sektora), dok je druga mera od početka postavlјena preterano ambiciozno i neće dati sve planirane uštede. Zbog toga se u budžetu za 2016. pribeglo nekim drugim, ad hoc, merama koje nisu optimalne i/ili nisu dovolјno dobro pripremlјene – poput povećanja akciza na naftne derivate i umanjenja subvencija za polјoprivedu. Uz sve to, mogućnost neplaniranih fiskalnih troškova javnih i državnih preduzeća još uvek postoji, kao i troškova drugih, potencijalno opasnih, problema koji nisu stavlјeni pod punu kontrolu i kojima država još uvek ne ide u susret. Fiskalni savet stoga ocenjuje da budžetski plan za 2016. godinu formalno zadovolјava zahteve za trajno fiskalno prilagođavanje u toj godini, ali da postoje velike neizvesnosti da li će se takav plan zaista ostvariti i da li će se tokom godine pojaviti neki vanredni trošak koji je budžet verovatno mogao već sada da predvidi, ako ne i da ih predupredi.  

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

17. jun 2015.

Fiskalna konsolidacija u 2015. i osnovni reformski izazovi

Prvi korak fiskalne konsolidacije koji počiva na smanjenju plata i penzija doveo je do planiranog umanjenja deficita države u 2015. godini. Uz to, došlo je do jačanja poreske discipline, pa će javni prihodi i deficit u 2015. biti nešto bolјi od plana. Međutim, klјučni problemi javnih finansija koji se odnose na javna i državna preduzeća, javnu upravu (zdravstvo, prosveta, lokalna samouprava i dr.) još uvek nisu stavlјeni pod kontrolu. Zato ovaj izveštaj Fiskalnog saveta, pored analize tekućih fiskalnih kretanja, obuhvata i analizu sprovođenja klјučnih reformi javnog sektora.

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

11. februar 2015.

Mišlјenje na nacrt fiskalne strategije za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu

Program predstavlјen u Fiskalnoj strategiji može da dovede do ozdravlјenja javnih finansija. Stabilizacija javnog duga međutim nije moguća pre 2018. godine i to samo uz donošenje mera kojima bi se obezbedile dodatne uštede od 1 p.p. BDP-a u toj godini. Klјučne mere fiskalne konsolidacije su rizične – reforma javnih i državnih preduzeća i racionalizacija zaposlenosti u javnom sektoru još uvek nedovolјno dobro pripremlјene.

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

POGLEDAJTE ARHIVU

Ocene i mišlјenja iz 2014. godine

Ocene i mišlјenja iz 2013. godine

Ocene i mišlјenja iz 2012. godine

Ocene i mišlјenja iz 2011. godine

 Vrh strane
 Ocene i mišlјenja  Mesečni izveštaji  Istraživački radovi  Analize,stavovi i predlozi  Informacije od javnog značaja