Насловна » Извештаји » Истраживачки радови

Истраживачки радови

Истраживачки папири, анализе, прикази и коментари представљају истраживања чланова и сарадника Фискалног савета Србије у циљу стимулисања академске дискусије око важних питања из области фискалне политике. Истрживачки папири не представљају званичне ставове Фискалног савета Србије.

 

7. март 2016.

Економски опоравак, запосленост и фискална консолидација: поуке из 2015. године и изгледи за 2016. и 2017. годину

Недовољан привредни раст, превелики фискални дефицит уз брзо растући јавни дуг и висока незапосленост су највећи проблеми економије Србије. Након рецесије из 2014, привредни опоравак започео је у 2015. години. Међутим, раст привреде још неколико година ће бити низак, јер је потребно неколико година да се отклоне постојећи структурни проблеми и порасте учешће инвестиција у БДП-у. Фискални дефицит смањен је у 2015. на 3,7% БДП-а са 6,6% БДП-а из 2014. године, што је одличан резултат. Али даље (неопходно) смањивање дефицита ће ићи тешко, јер нису припремљене довољно добре мере, нити спроведене све реформе – а уз све то постоји ризик нових фискалних трошкова услед неуспешног пословања јавних и државних предузећа. Започети привредни опоравак у 2015. показује да је негативан утицај фискалне консолидације на привредни раст у кратком року веома мали. У дужем року фискална консолидација повољно утиче на привредни раст, јер обезбеђује макроекономску стабилност која је један од предуслова за раст инвестиција. Снажан раст запослености у претходне три године уз стагнацију привредне активности се, по свему судећи, није десио већ је последица непоузданости праћења кретања на тржишту рада од стране РЗС. Влада у 2016. и наредним годинама има велику одговорност – у фискалном домену, да не дозволи преурањено попуштање рестриктивности, а да за повећање привредног раста и, последично, запослености уложи веће напоре на унапређењу инвестиционог амбијента.

 Преузмите документ Преузмите документ

 

10. октобар 2013.

Да ли су фискални намети на зараде у Србији регресивни?

Никола Алтипармаков, Фискални савет Републике Србије

Два приоритета економске политике у Србији у наредном периоду биће одлучна борба против изузетно високе незапослености и свеобухватна реформа пореза на доходак градјана. Отуда постоји потреба за темељном анализом висине и структуре фискалних намета (пореза и доприноса) на зараде – јер је валидна дијагноза проблема неопходан предуслов за усвајање делотворне терапије. Позитивна економска анализа је нарочито важна у случају оптималног фискалног третмана зарада, јер се у овом сегменту политички и идеолошких аспекти често мешају са економским чињеницама. Ова студија износи статистичке податке и економске анализе које оповргавају тврдње једног дела стручне јавности да су фискални намети на зараде у Србији регресивни. Фискалне намете на зараде у периоду од 2001. до 2006. године оцењујемо као пропорционалне, односно благо прогресивне у периоду након 2007. године. Постоје оправдани социо-економски разлози да се повећа прогресивност пореза на зараде у наредном периоду. Међутим, покушаји да се прогресивност повећа путем увођења синтетичког пореза на доходак са вишеструким пореским стопама – извесно би били контрапродуктивни. Оптималан приступ повећању прогресивности је задржавање постојећег флат-таx система са једном пореском стопом - уз значајно повећање износа неопорезивог цензуса и евентуално повећање пореске стопе.

 Преузмите документ Преузмите документ

 

3. јул 2013.

Студија: Пројекције становништва Србије од 2010. до 2060. године

У циљу повећања квалитета и кредибилитета дугорочних економских и фискалних пројекција, Фискални савет Србије је координирао израду студије "Пројекције становништва Србије у периоду од 2010. до 2060. године". Студија се ослања на најновије податке из пописа становништва 2011. године како би квантификовала очекиване трендове демографског старења и депопулације у наредним деценијама. Пројекције из ове студије ће омогућити да, у складу са захтевима Европске Комисије и Пакта о стабилности и расту ЕУ, дугорочне фискалне пројекције у Србији узимају у обзир ефекте старења становништва на одрживост јавних финансија.

 Преузмите документ Преузмите документ

 

Април 2013.

Банкротство локалних самоуправа и финансијска (не)дисциплина: Међународно искуство и значај
за Србију

Јелена Плочић, Фискални савет Републике Србије

Сједињене Америчке Државе погађа нови талас проглашења банкротства градова. Највећа драма се тренутно одвија (април 2013. године) у Стоктону и Детроиту. Већина градову у проглашењу банкрота, према федералном закону САД-а о банкротству Chapter 9, тражи заштиту своје имовине и средстава од поверилаца. Међутим, не пружају све државе својим градовима ову врсту уточишта. Папир поред прегледа међународне праксе о банкротству локалних самоуправа, анализира да ли увођење могућности банкротства, у форми административног приступа, може обезбедити финансијску дисциплину локалних самоуправа у Србији. Основни налази папира су да гломазни еx post механизми за решавање проблема банкротства локалних самоуправа, који су присутни у међународној пракси, као такви, веома би се тешко у кратком року креирали и спровели у Србији. Уједно, такви механизми и не би представљали адекватно решење за основни проблем локалних самоуправа Србије: проблем доцњи у плаћању.

 Преузмите документ Преузмите документ

 

2013.

Унапређење унутар-генерацијске правичности и одрживости пензијског система Србије

Никола Алтипармаков, Фискални савет Републике Србије

Тренутна структура пензијског система Србије не омогућава постојање адекватне финансијске везе између уплаћених доприноса током радног века и висине пензије - јер формула за обрачун пензије не узима у обзир очекивани временски период током којег ће осигураник примати пензијску надокнаду. Отуда се као реформски приоритет у наредном периоду намеће увођење тзв. система актуарских фактора који ће адекватно смањивати (или повећавати) износ пензије у складу са очекиваним бројем година током којег ће осигураник примати пензију. Такође, у наредном периоду је потребно смањити или комплетно елиминисати неоправдано велику разлику од пет годину код старосне границе за пензионисање жена и мушкараца, јер се у овом сегменту Србија налази на европском зачељу.

 Преузмите документ Преузмите документ

 

Јуни 2012.

Пореска правичност ПДВ система у Србији

Милојко Арсић, Економски факултет, Универзитет у Београду
Никола Алтипармаков, Фискални савет Републике Србије

Истраживања ПДВ инциденце у развијеним европским земљама показују регресивну расподели током једне године, али благо прогресивну расподелу током читавог животног века. Микро-симулациона анализира базирана на Анкети о потрошњи домаћинстава сугерише сличне закључке и у случају Србије. Међутим, при анализи правичности ПДВ система важно је нагласити две карактеристичне одлике тразиционих европских земаља. Као прво, показујемо да натурална потрошња домаћинстава, која је идаље у значајној мери присутна у великом броју транзиционих европских земаља, укључујући и Србију - значајно повећава ефективну прогресивност ПДВ система у односу на развијене европске земље. Као друго, сива економија и утаја директних пореза на доходак који су у великој мери присутни у транзиционим европским државама, сугеришу да је потрошња домаћинстава меродавнији индикатор животног стандарда и економске снаге пореских обвезника него ли регистровани приходи домаћинства. Закључујемо да су веровања о регресивној ПДВ инциденци, која су присутна у знатном делу шире јавности - преувеличана и слабо утемељена у економској стварности транзиционих европских земаља попут Србије.

 Преузмите документ Преузмите документ

 Врх стране
 Оцене и мишљења  Месечни извештаји  Истраживачки радови  Анализе,ставови и предлози