Насловна » Извештаји » Оцене и мишљења

Оцене и мишљења

29. септембар 2017.

Фискална кретања у 2017. години и препоруке за 2018. годину

У 2017. години достигнути су најважнији квантитативни циљеви фискалне консолидације. Први пут још од 2005. оствариће се фискални суфицит, а јавни дуг ће, након десет година, поново имати осетан пад. Ово уравнотежење фискалних токова отклонило је непосредну опасност избијања кризе јавног дуга и допринело макроекономској стабилизацији – ниској инфлацији и умереном спољном дефициту. Међутим, реформски циљеви фискалне консолидације нису ни изблиза остварени. Ти циљеви односе се, пре свега, на пословање јавних и државних предузећа, као и на уређење система зарада и запослености у јавном сектору, реформу здравства и просвете, унапређење привредног амбијента (владавина права, ефикасност администрације и друго). Нереформисани јавни сектор још увек је огроман фискални ризик, а најсвежије упозорење на то је велики буџетски трошак изгубљених судских спорова услед неодговорног пословања државних предузећа у реструктурирању. Такође, структура буџета и даље је веома лоша – Србија је негативни рекордер у Централној и Источној Европи (ЦИЕ) по ниским издвајањима за јавне инвестиције, па је квалитет домаће инфраструктуре изузетно лош. Нереформисани јавни сектор и ниске јавне инвестиције су међу главним разлозима због којих Србија систематски заостаје по привредном расту у односу на друге земље ЦИЕ. Само у претходне три и по године раст БДП-а Србије заостао је за другим земљама региона за око 10 п.п. (кумулативно). Повољна текућа фискална кретања у 2017, међутим, стварају услове да се то промени отпочињањем трајног уређења јавних финансија Србије, што је ретка прилика коју не би требало пропустити.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

9. децембар 2016.

Оцене Предлога закона о буџету за 2017. и Фискалне стратегије за период 2017-2019

Буџет Републике за 2017. доноси побољшања јавним финансијама Србије: релативно низак дефицит од 69 млрд динара (1,6% БДП-а) довешће до благог умањења јавног дуга, план буџетских прихода и расхода је углавном кредибилан, а садржи и расходе за велике инфраструктурне пројекте који су до сад формално били ван буџета. Међутим, и поред ових побољшања јавне финансије још увек нису у добром стању. Јавни дуг од 73-74% БДП-а изузетно је висок и опасан; неуспешна јавна и државна предузећа представљају огроман буџетски трошак, али и будући буџетски ризик; а постоје и бројни други структурни проблеми јавних финансија који се огледају у превеликим текућим расходима и малим јавним инвестицијама, непотпуној транспарентности буџета, учесталом преузимању непланираних расхода, неодрживој позицији великог броја локалних самоуправа и др. Иако средњорочни план Владе предочен у Фискалној стратегији у начелу предвиђа додатно умањење дефицита (на 1% БДП-а у 2019), недостају све неопходне реформске мере које би осигурале остварење постављених циљева у средњем и дугом року. Нису предвиђени готово извесни нови буџетски трошкови за нереформисани јавни сектор (пре свега државних предузећа), не планира се излазна стратегија за привремене мере штедње (умањење плата и пензија), нити је представљен кредибилан план за спровођење неопходних реформи.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

22. август 2016.

Оцена измена закона о локалној самоуправи

Фискални савет позитивно оцењује што ће предложене измене Закона о финансирању локалне самоуправе вратити 4,8 млрд динара са локалног на централни ниво власти и на тај начин у највећој мери отклонити вертикалну фискалну неравнотежу која је настала изменама Закона 2011. године. Негативно оцењујемо што предложене измене не решавају изражене хоризонталне неравнотеже између појединачних локалних самоуправа оличене у необјективном, непредвидивом и нетранспарентном систему Републичких трансфера ка локалним буџетима.

Преузмите документ

 

20. јун 2016.

Фискална кретања у 2016. години, консолидација и реформе 2016-2020

Фискална кретања у претходних годину и по, од када траје фискална консолидација, оцењујемо као задовољавајућа, јер је дефицит државе трајно смањен за преко милијарду евра (преко 3 п.п. БДП-а). Такође, привредна активност је у 2015. започела опоравак, који током 2016. постепено се убрзава – што додатно побољшава здравље јавних финансија. Међутим, јавне финансије Србије далеко су од доброг стања и пут до њиховог потпуног оздрављења биће веома дуг. Највећи фискални проблем Србије је превисоки јавни дуг, који ће на крају 2016. године износити око 26 млрд евра (готово 78% БДП-а). За трајно оздрављење јавних финансија, јавни дуг би морао да се спусти знатно испод 60% БДП-а. Да би се то постигло, Фискални савет предлаже да основни средњорочни циљ Владе буде обарање фискалног дефицита на ниво од 0,5% БДП-а до 2019. године. Међутим, да би овај циљ био достижан неопходно је знатно убрзати и довршити започете структурне реформе – реформе јавних и завршетак приватизације државних предузећа, као и стварање моћне Пореске управе. Штавише, оцењујемо да је одлучно решавање проблема/судбине државних предузећа приоритетан задатак нове Владе у наредних шест месеци до годину дана, јер би њихово лоше пословање могло да уруши јавне финансије и потпуно поништи добре резултате фискалне консолидације у претходних годину и по.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

2. март 2016.

Оцена Фискалне стратегије за 2016. годину и проблеми у спровођењу структурних реформи

Да би предупредила избијање кризе јавног дуга, Влада је пред собом имала три главна задатка: 1) умањење огромног фискалног дефицита, 2) реформисање неуспешних јавних предузећа и 3) решавање судбине предузећа у приватизацији. Сумирајући остварено до овог тренутка оцењујемо да је успех био, у најбољем случају, половичан. Најдаље се одмакло у умањењу фискалног дефицита и то пре свега захваљујући неопходном и неизбежном смањењу пензија и плата у јавном сектору. Дефицит више није огроман, смањен је са 6,6% БДП-а из 2014. на 3,7% БДП-а у 2015, али је још увек неодржив јер не зауставља растући јавни дуг и није могуће да се значајно умањи без нових тешких и непопуларних мера. На први поглед решавање судбине предузећа у приватизацији делује импресивно – посматрано по броју предузећа, статус већине је током 2015. решен. Међутим, то су углавном била предузећа са мањим бројем запослених, и око две трећине запослених остало је у предузећима с нерешеним статусом, тако да и ту највећи изазови тек предстоје. У реформи јавних предузећа направљен је најмањи помак. Значајније се одмакло једино у Железницама, међутим и њихово реформисање успорено је чим се дошло до првих болних мера (отпуштање прекобројних). У реформисању преостала два јавна предузећа која имају највеће проблеме у пословању, ЕПС-а и Србијагаса, није било помака и с правом се може поставити питање да ли држава уопште има довољну контролу над њиховим пословањем. Узимајући све у обзир, опасност од избијања кризе јавног дуга јесте привремено одложена, али не и избегнута, па ће фискална консолидација и даље реформе јавног сектора морати да остану приоритет.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

21. децембар 2015.

Оцене и коментари Нацрта закона о финансирању локалне самоуправе

Фискални савет у потпуности подржава реформски правац у Нацрту закона о финансирању локалне самоуправе којим се отклањају системски недостаци настали изменама Закона из јуна 2011. године. Предложено смањење учешћа локалних самоуправа у порезу на зараде и повећање трансферних средстава из буџета Републике је у складу са добром фискалном праксом и допринеће објективном и предвидивом оквиру за финансирање локалних самоуправа.  

Преузмите документ

 

8. децембар 2015.

Оцена Предлога закона о буџету Републике Србије за 2016. годину

Буџет за 2016. јесте у начелу израђен у складу с трогодишњим планом за обуздавање раста јавног дуга, али без довољно чврстих мера које би гарантовале да ће се циљеви за ову годину са сигурношћу остварити. Првобитни план за 2016. и 2017. годину подразумевао је да се неопходне уштеде у овим годинама првенствено остваре по основу две релативно снажне мере: 1) замрзавања плата и пензија и 2) смањења броја запослених у општој држави. Међутим, од прве мере делимично се одустало већ у 2016. Години (одмрзавањем пензија и плата у највећем делу јавног сектора), док је друга мера од почетка постављена претерано амбициозно и неће дати све планиране уштеде. Због тога се у буџету за 2016. прибегло неким другим, ad hoc, мерама које нису оптималне и/или нису довољно добро припремљене – попут повећања акциза на нафтне деривате и умањења субвенција за пољоприведу. Уз све то, могућност непланираних фискалних трошкова јавних и државних предузећа још увек постоји, као и трошкова других, потенцијално опасних, проблема који нису стављени под пуну контролу и којима држава још увек не иде у сусрет. Фискални савет стога оцењује да буџетски план за 2016. годину формално задовољава захтеве за трајно фискално прилагођавање у тој години, али да постоје велике неизвесности да ли ће се такав план заиста остварити и да ли ће се током године појавити неки ванредни трошак који је буџет вероватно могао већ сада да предвиди, ако не и да их предупреди.  

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

17. јун 2015.

Фискална консолидација у 2015. и основни реформски изазови

Први корак фискалне консолидације који почива на смањењу плата и пензија довео је до планираног умањења дефицита државе у 2015. години. Уз то, дошло је до јачања пореске дисциплине, па ће јавни приходи и дефицит у 2015. бити нешто бољи од плана. Међутим, кључни проблеми јавних финансија који се односе на јавна и државна предузећа, јавну управу (здравство, просвета, локална самоуправа и др.) још увек нису стављени под контролу. Зато овај извештај Фискалног савета, поред анализе текућих фискалних кретања, обухвата и анализу спровођења кључних реформи јавног сектора.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

11. фебруар 2015.

Мишљење на нацрт фискалне стратегије за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину

Програм представљен у Фискалној стратегији може да доведе до оздрављења јавних финансија. Стабилизација јавног дуга међутим није могућа пре 2018. године и то само уз доношење мера којима би се обезбедиле додатне уштеде од 1 п.п. БДП-а у тој години. Кључне мере фискалне консолидације су ризичне – реформа јавних и државних предузећа и рационализација запослености у јавном сектору још увек недовољно добро припремљене.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

Оцене и мишљења из 2014. године

Оцене и мишљења из 2013. године

Оцене и мишљења из 2012. године

Оцене и мишљења из 2011. године

 Врх стране
 Оцене и мишљења  Месечни извештаји  Истраживачки радови  Анализе,ставови и предлози  Информацијe од јавног значаја