Naslovna » O nama » O Fiskalnom savetu

O Fiskalnom savetu

Nekontrolisani fiskalni deficiti i akumuliranje javnog duga ugrožavaju ekonomsku stabilnost, razvojne perspektive države i dobrobit budućih generacija. Odgovorna fiskalna politika je transparentna, predvidiva i stara se o fiskalnim rizicima. U Srbiji su izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu u oktobru 2010. godine ustanovlјeni Fiskalni savet i fiskalna pravila. Nova institucija i novi principi u fiskalnom sistemu Republike Srbije treba da pomognu u ostvarivanju fiskalne i finansijske stabilnosti, transparentnosti i predvidivosti.

Fiskalni savet je nezavisan državni organ, odgovoran Narodnoj skupštini Republike Srbije. Narodna skupština je 31. marta 2011. godine donela odluku o izboru članova Fiskalnog saveta, a polaganjem zakletve pred Narodnom skupštinom, 5. aprila 2011. godine, Fiskalni savet je preuzeo dužnost. Fiskalni savet sastoji se od tri člana, a za vršenje stručnih i administrativnih poslova obrazuje stručne službe. Funkcionisanje Fiskalnog saveta određeno je Zakonom o budžetskom sistemu.

Misija Fiskalnog saveta je da oceni kredibilitet fiskalne politike s aspekta poštovanja utvrđenih fiskalnih pravila i da obezbedi javnost i odgovornost u vođenju fiskalne politike. Fiskalni savet treba da unapredi kulturu fiskalne odgovornosti u Republici Srbiji, nezavisnom analizom fiskalne politike i podsticanjem stručnih rasprava o fiskalnoj politici.

Da bi ispunio postavlјene cilјeve, Fiskalni savet proverava makroekonomske i fiskalne pretpostavke korišćene za izradu Vladinih dokumenata, daje nezavisnu i kredibilnu ocenu ekonomske politike, procenjuje fiskalne rizike i verovatnoću da će Vlada ispuniti fiskalne cilјeve u budućnosti, procenjuje u kojoj meri je Vlada u prošlosti poštovala fiskalna pravila koja je utvrdila.

Tokom postupka pripreme i donošenja budžeta, Fiskalni savet obavlјa različite funkcije: priprema mišlјenje na nacrt Izveštaja o fiskalnoj strategiji, priprema analizu o revidiranom Izveštaju o fiskalnoj strategiji Vlade, priprema analizu predloga zakona o budžetu, priprema analizu predloga zakona o završnom računu budžeta, priprema procene o fiskalnim uticajima predloga zakona.

 Vrh strane
 Ocene i mišlјenja  Mesečni izveštaji  Istraživački radovi  Analize,stavovi i predlozi  Informacije od javnog značaja  Zaštita podataka o ličnosti