Naslovna » Arhiva » Izveštaji o tekućim fiskalnim kretanjima

Izveštaji o tekućim fiskalnim kretanjima

2015. godina

9. februar 2016.

Fiskalna kretanja: Godišnji izveštaj za 2015. godinu i analiza tekućih trendova

Prva godina sprovođenja trogodišnjeg programa fiskalne konsolidacije bila je nesporno uspešna iz ugla postignutog smanjenja deficita, koji je oboren sa 6,6% BDP-a u 2014. na 3,7% BDP-a. U 2015. ostvareno je trajno umanjenje deficita za oko 2,4 p.p. BDP-a, dok su preostale uštede po prirodi bile privremene – delom i kao posledica nedoslednog sprovođenja nekih planiranih javnih politika. Strukturne reforme u 2015. godini odvijale su se znatno sporije nego što je planirano, a kako one predstavljaju temelj za nastavak konsolidacije javnih finansija, postignuti fiskalni rezultat nije sasvim održiv. Iako je snažno umanjen, deficit Srbije je i dalje veoma visok i osnovni je razlog daljeg povećanja javnog duga. Zaduženost zemlje porasla je u 2015. za preko 2 mlrd evra i dostigla nivo od 77% BDP-a. Odlaganje državne potrošnje za kraj godine i preuzimanje nekoliko jednokratnih obaveza doveli su do toga da u decembru 2015. bude zabeležen rekordno visok deficit budžeta opšte države od 83,7 mlrd dinara. S druge strane, početak 2016. godine ponovo je obeležio veoma visok suficit u budžetu Republike (33 mlrd dinara), ali je to dobrim delom rezultat dejstva jednokratnih činilaca i stoga predstavlja privremen uspeh.

Preuzmite dokument

 

1. decembar 2015.

Fiskalna kretanja u oktobru 2015. godine

U oktobru je zabeležen deficit opšte države od 12 mlrd dinara, što je za 8 mlrd dinara lošiji fiskalni rezultat u odnosu na isti mesec prošle godine. Deficit budžeta o kome se u javnosti (smatramo neopravdano) najčešće govori predstavlјa zapravo deficit budžeta Republike u užem smislu, koji je u oktobru iznosio 3,5 mlrd dinara. Prava mera oktobarskog deficita države (12 mlrd dinara) obuhvata kapitalne rashode koji se finansiraju iz projektnih zajmova i fiskalne rezultate lokalne samouprave, fondova obaveznog socijalnog osiguranja i javnih preduzeća „Putevi Srbije“ i „Koridori Srbije“, i stoga je gotovo četiri puta već od republičkog deficita. Dug opšte države porastao je u oktobru za preko 260 mln evra, i na kraju meseca iznosio je približno 24,75 mlrd evra ili 75,4% BDP-a

Preuzmite dokument

 

3. novembar 2015.

Fiskalna kretanja u septembru 2015. godine

U septembru je zabeležen relativno nizak deficit opšte države od 7 mlrd dinara, što je u skladu s dosadašnjim fiskalnim kretanjima u 2015. godini. Do kraja godine, deficit bi mogao da iznosi 3,2% BDP-a, a ako se uklјuči najavlјena isplata dugova prema vojnim penzionerima i NIS-u, oko 4,5% BDP-a. Dug opšte države u septembru povećan je za oko 250 mln evra i na kraju meseca iznosio je gotovo 24,5 mlrd evra ili 73,7% BDP-a. U ovom izveštaju posebno smo analizirali perspektive nastavka fiskalne konsolidacije u 2016. i 2017. godini, kao i osnovne izazove koji se nalaze na putu trajnog ozdravlјenja domaćih javnih finansija.

Preuzmite dokument

 

2. oktobar 2015.

Fiskalna kretanja u avgustu 2015. godine

Tekuća fiskalna kretanja i dalјe su nešto bolјa od planiranih – u avgustu je zabeležen relativno nizak deficit opšte države od oko 5 mlrd dinara, što je manje u odnosu na isti mesec prošle godine približno za 17 mlrd dinara. Izvršenje javnih prihoda i rashoda u prvih osam meseci u skladu je sa prethodnim prognozama Fiskalnog saveta da bi deficit opšte države u 2015. godini mogao da iznosi oko 140 mlrd dinara (3,5% BDP-a). Budući da nastavak uspešno započete fiskalne konsolidacije presudno zavisi od sprovođenja sistemskih reformi, u ovom mesečnom izveštaju detalјno smo analizirali planiranu racionalizaciju broja zaposlenih u opštoj državi - jednu od klјučnih srednjoročnih mera za smanjenje deficita.

Preuzmite dokument

 

28. avgust 2015.

Fiskalna kretanja u julu 2015. godine

Deficit opšte države u julu iznosio je 4 mlrd dinara i nešto je veći od deficita zabeleženog u istom mesecu prethodne godine, iako su smanjene plate i penzije. To, međutim, još uvek nije zabrinjavajući trend, jer se nadoknađuje veliko kašnjenje u izvršenju javnih investicija i isplaćivanju otpremnina za radnike iz preduzeća u privatizaciji. Dakle, niti su početkom godine fiskalni rezultati bili toliko spektakularno dobri, niti sredinom godine dolazi do njihovog značajnog pogoršanja. Do kraja godine Fiskalni savet očekuje da bi deficit mogao da bude oko 3,5% BDP-a, mada je prava mera trajnog umanjenja deficita u 2015. njegova veličina od 4,5% BDP-a jer je oko 1% BDP-a ušteda nastala zbog privremenih i neodrživih činilaca. Ukoliko se odustane od zamrzavanja plata i penzija, glavne mere umanjenja deficita u 2016, lako je moguće da deficit u narednoj godini bude veći od onog iz 2015. godine – što je veoma opasno po kredibilitet uspešno započete fiskalne konsolidacije.

Preuzmite dokument

 

31. jul 2015.

Fiskalna kretanja u junu 2015. godine

Deficit opšte države u junu iznosio je 8 mlrd dinara, što je povećanje za oko 5 mlrd dinara u odnosu na isti mesec prošle godine – kao rezultat rasta javnih rashoda. U prvoj polovini godine ostvaren je dobar fiskalni rezultat i ovogodišnji deficit biće osetno manji od planiranog (delom usled dejstva privremenih činilaca), i iznosiće oko 3,5% BDP-a. Međutim, i pored znatnog smanjenja deficita u 2015. godini, Srbija se još uvek ne nalazi u grupi evropskih zemalјa sa niskim deficitom – prosečan deficit zemalјa Centralne i Istočne Evrope iznosiće u ovoj godini 2,9% BDP-a, a dve trećine zemalјa ga je već spustilo ispod gornje granice od 3% BDP-a.

Preuzmite dokument

 

29. jun 2015.

Fiskalna kretanja u maju 2015. godine

U maju je zabeležen deficit opšte države od 5,1 mlrd dinara, što je manje od očekivanog usled odlaganja isplate majskog povraćaja PDV-a za početak juna. Javni dug je u maju povećan za oko 60 miliona evra i na kraju meseca iznosio je 24,5 mlrd evra ili 74,5% BDP. U prvih pet meseci tekuće godine ostvaren je naizgled izuzetan fiskalni rezultat (deficit je manji za preko 80 mlrd dinara u odnosu na prošlu godinu), ali samo polovina ostvarenog smanjenja deficita predstavlјa trajno i strukturno pobolјšanje domaćih javnih finansija.

Preuzmite dokument

 

29. maj 2015.

Fiskalna kretanja u aprilu 2015. godine

U aprilu je zabeležen fiskalni deficit od samo 0,9 mlrd dinara prevashodno kao posledica ušteda od smanjenja penzija i plata u javnom sektoru, ali i rekordno visokih neporeskih prihoda usled uplate u budžet starih dugova EPS-a. Budžetski rezultati su i zaklјučno sa aprilom zadovolјavajući, ali ne i drastično bolјi u odnosu na plan (iako je prethodne godine u ovom periodu zabeležen četiri puta veći deficit). Javni dug je u aprilu iznosio 24,4 mlrd evra ili 74,1% BDP-a. Poseban deo ovog izveštaja posvećen je uporednoj analizi nivoa zaduženosti i budžetskih izdvajanja za kamate u zemlјama Evrope.

Preuzmite dokument

 

30. april 2015.

Fiskalna kretanja u martu 2015 godine

Fiskalna kretanja u prva tri meseca 2015. mogu se u načelu oceniti kao zadovolјavajuća, ali nisu daleko bolјa od očekivanja. Pozitivno je to što se fiskalna konsolidacija za sada sprovodi dosledno i što su akcize i PDV naplaćeni u malo većem iznosu nego što je planirano. Međutim, nepovolјno je veoma neefikasno izvršenje javnih investicija (što je takođe znatno doprinelo umanjenju deficita). U martu je ostvaren očekivan fiskalni deficit od 25,7 mlrd dinara. Javni dug je porastao za 450 mln evra (180 mln novo zaduživanje i 270 mln usled jačanja dolara). Poseban deo izveštaja posvećen je detalјnijoj analizi uočenog pobolјšanja u naplati javnih prihoda.

Preuzmite dokument

 

27. mart 2015.

Fiskalna kretanja u februaru 2015. godine

U februaru je zabeležen konsolidovani deficit države od 11,9 milijardi dinara što je ispod uobičajenog nivoa za ovaj mesec. Posmatrano po nivoima vlasti, u budžetu Republike ostvaren je manjak od 12,3 milijardi dinara, dok su ostali nivoi vlasti zabeležili blagi suficit (0,4 milijarde dinara). Javni dug je u februaru povećan za preko 500 miliona evra usled novog zaduživanja države i na kraju meseca iznosio je 24,2 milijarde evra (73,2 % BDP-a). Procenjujemo da će deficit opšte države u prvom kvartalu biti manji od planiranog (25-30 milijardi dinara), delom i kao posledica privremenih činilaca – vanrednog rasta neporeskih prihoda i slabijeg izvršenja javnih investicija u prva dva meseca.

Preuzmite dokument

 

4. mart 2015.

Fiskalna kretanja u januaru 2015. godine

U januaru je ostvaren neuobičajeno visok suficit opšte države od 16,6 mlrd dinara. Ostvareni rezultat je u najvećoj meri posledica jednokratnog rasta neporeskih prihoda (usled uplate dividendi Telekoma) i uspešno sprovedenih mera fiskalne konsolidacije (smanjenje plata i penzija s kraja prethodne godine). Iako pouzdanu ocenu fiskalnih kretanja na nivou čitave godine nije moguće dati na osnovu podataka za samo jedan mesec, procenjujemo da je ostvareni suficit u skladu sa godišnjim planom. Drugi deo januarskog izveštaja posvećen je analizi fiskalnih kretanja u 2014. godini.

Preuzmite dokument

 

2014. godina

6. februar 2015.

Fiskalna kretanja u decembru 2014. godine

U decembru je ostvaren visok fiskalni deficit od 44 mlrd dinara i pored sezonskog rasta javnih prihoda, zbog rekordno visokog izvršenja javnih rashoda. Dug opšte države je u decembru povećan za 450 mln evra i na kraju 2014. godine je iznosio 23,2 mlrd evra ili 72,2% BDP-a. Drastičan pad vrednosti evra prema dolaru nastavlјen je i u januaru (za 7%) što je povećalo javni dug za 500 mln evra, pa je na kraju meseca dostignut nivo od 23,7 mlrd evra (preko 74% BDP-a).

Preuzmite dokument

 

26. decembar 2014.

Fiskalna kretanja u novembru 2014. godine

Deficit opšte države u novembru niži je od uobičajenog i iznosi oko 6 mlrd dinara, i rezultat je (privremenog) povećanja javnih prihoda u novembru, ali i blagog sezonskog rasta javnih rashoda. Do kraja godine, deficit opšte države bi mogao dostići 270 mlrd dinara (oko 7% BDP-a) a javni dug 23 mlrd evra ili 72% BDP-a. Drugi rebalans budžeta je fiskalno neutralan (planirani deficit nije promenjen), ali otkriva sistemske nedostatke domaćeg budžetskog procesa.

Preuzmite dokument

 

1. decembar 2014.

Fiskalna kretanja u oktobru 2014. godine

Deficit opšte države u oktobru iznosio je oko 2 mlrd dinara, što je osetno niže u poređenju sa ovogodišnjim mesečnim prosekom (oko 15 mlrd dinara). Ovaj fiskalni rezultat je, međutim, privremenog karaktera i u najvećoj meri posledica je očekivanog sezonskog rasta prihoda od PDV-a. Dug opšte države je tokom oktobra povećan za oko 90 mln evra i na kraju meseca iznosio je 22,7 mlrd evra odnosno 69,5% BDP-a. Ukupan fiskalni deficit u 2014. godini bi mogao biti nešto manji od prethodnih procena i iznositi oko 290 mlrd dinara.

Preuzmite dokument

 

31. oktobar 2014.

Fiskalna kretanja u septembru 2014. godine

U septembru je ostvaren deficit opšte države od 14 mlrd dinara i nešto je niži od mesečnog proseka u 2014. godini. Do kraja godine mogao bi dostići 300 mlrd dinara (7,6% BDP-a) . U septembru je javni dug povećan za 250 mln evra. Do kraja godine premašiće 23 mlrd evra (oko 70% BDP-a).

Preuzmite dokument

 

30. septembar 2014.

Fiskalna kretanja u avgustu 2014. godine

Fiskalni savet će ubuduće redovno objavlјivati analize mesečnih fiskalnih kretanja. Ovi izveštaji će biti pripremani neposredno nakon objavlјivanja zvaničnih podataka. U ovom, prvom izveštaju, dajemo analizu dostupnih podataka za period januar-avgust 2014. godine, kao i naše projekcije za celu 2014. godinu. U budućim izveštajima ćemo, po objavlјivanju podataka, obrađivati mesečna fiskalna kretanja, uz povremene tematske osvrte na aktuelne izazove.

Preuzmite dokument

 Vrh strane
 Ocene i mišlјenja  Mesečni izveštaji  Istraživački radovi  Analize,stavovi i predlozi  Informacije od javnog značaja  Zaštita podataka o ličnosti