Naslovna » Arhiva » Ocene i mišlјenja

Ocene i mišlјenja

2014. godina

23. decembar 2014.

Ocena predloga Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu

Budžet za 2015. godinu donosi važne mere za trajno smanjenje javnih rashoda za 600-650 mln evra. Najvažnije mere se odnose na smanjenje izdvajanja za penzije i plate u javnom sektoru i obustavlјanje izdavanja novih garancija za pokrivanje gubitaka javnih i državnih preduzeća. Međutim, još uvek ne postoje precizni planovi za smanjivanje zaposlenosti u javnom sektoru, niti za reformu javnih preduzeća, što može da ugrozi ostvarenje planiranih cilјeva. Preliminarne projekcije Fiskalnog saveta pokazuju da se učešće javnog duga u BDP-u ne smanjuje pre 2018. godine.

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

30. oktobar 2014.

Saopštenje Fiskalnog saveta povodom neosnovanih kritika guvernera Narodne banke Srbije

Javna kritika navodnih izjava Fiskalnog saveta o prirodi i veličini gubitka Narodne banke Srbije upućena od guvernera Narodne banke Srbije potpuno je neosnovana.

Preuzmite dokument

 

27. oktobar 2014.

Ocena predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu republike Srbije za 2014. godinu

Rebalans budžeta za 2014. godinu je prvi korak u trogodišnjem programu fiskalne konsolidacije. Predloženi rebalans ukazuje na to da će stvarni deficit Republike u 2014. iznositi oko 300 mlrd dinara iako je u samom Predlogu zakona prikazana njegova znatno manja vrednost od 225 mlrd dinara, koja ne uklјučuje (a trebalo bi) sve troškove koje Republika ima usled lošeg poslovanja državnih i javnih preduzeća i banaka. Najbitnija fiskalna mera koja se predlaže uz rebalans je umanjenje penzija i plata u javnom sektoru.

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

31. jul 2014.

Fiskalna kretanja u 2014. godini i osnovne preporuke za rebalans budžeta i srednjoročno prilagođavanje 2015-2017. godine

Opasnost od izbijanja krize nalaže neodložno sprovođenje fiskalne konsolidacije – Vlada više nema mnogo izbora niti mogućnost dalјeg odlaganja. Deficit u 2014. godini će iznositi približno 2,65 mlrd evra (8,3% BDP-a), a cilј fiskalne konsolidacije treba da bude smanjenje deficita na ispod 3% BDP-a u 2017. godini i zaustavlјanje rasta javnog duga. Fiskalna konsolidacija počiva na tri stuba: 1) dovođenju u red javnih i državnih preduzeća, 2) smanjenju neodrživih izdvajanja za penzije i plate u javnom sektoru, 3) strukturnim reformama.

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

29. jul 2014.

Ocena predloga Zakona o privatizaciji

Predlog zakona o privatizaciji ima za cilј da stvori institucionalne pretpostavke za efikasnije okončanje procesa privatizacije u Srbiji. Fiskalni savet u načelu podržava predložene promene u procesu privatizacije, pošto je za proces fiskalne konsolidacije i privredni rast klјučno da se završi privatizacija, naročito preduzeća u restrukturiranju. Rešavanje problema preduzeća u restrukturiranju mora da se završi u najkraćem mogućem periodu i uz minimalne fiskalne troškove.

Preuzmite dokument

 

15. jul 2014.

Ocena predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakona o radu

Predložene izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima se povećava efektivna starosna dob osiguranika pri penzionisanju (povećanje starosne granice za penzionisanje žena) kao i uvođenje aktuarskih penala i pooštravanje uslova za sticanje beneficiranog radnog staža, doprineće finansijskoj stabilizaciji penzijskog sistema i u skladu su sa najbolјom međunarodnom praksom. Fiskalni savet u načelu podržava i predložene izmene i dopune Zakona o radu kojima je predloženo povećanje fleksibilnosti tržišta rada u Srbiji.

Preuzmite dokument

 

26. maj 2014.

Ocena nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o porezu na dohodak građana

Predložene zakonske izmene kojima se propisuje privremeno oslobađanje poslodavaca od plaćanja dela poreza i doprinosa na zarade novozaposlenih radnika – nisu u skladu sa dobrom poreskom praksom. Predložene poreske olakšice za novozaposlene radnike neće osetnije pomoći rešavanju problema visoke nezaposlenosti. Visoka stope nezaposlenosti u Srbiji, kao i u većini zemalјa regiona, je strukturne prirode i zahteva adekvatne mere strukturnih reformi poput unapređenja radnog zakonodavstva, pobolјšanja uslova poslovanja i povećanja konkuretnosti domaće privrede.

Preuzmite dokument

 

2013. godina

26. novembar 2013.

Ocena Fiskalne strategije 2014 - 2016. i Predloga budžeta za 2014. godinu

Ozbilјnost situacije u kojoj se nalaze javne finansije u Srbiji nalaže odlučnije mere od onih koje predviđaju Zakon o budžetu i Fiskalna strategija. Planirani deficit u 2014. godini od 7,1% BDP-a (2,4 mlrd evra) previsok je, još uvek nema vidlјivih pomaka i jasnog plana za rešavanje problema najvećih domaćih gubitaša (Srbijagas), a srednjoročni plan prilagođavanja nije podržan merama koje bi dovele do želјenih ušteda. Premda srednjoročni plan postavlјa u načelu dobre cilјeve smanjenja deficita, mere kojima bi se to postiglo su neizbalansirane i stoga nedovolјno kredibilne.

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

03. jul 2013.

Ocena rebalansa budžeta za 2013. godinu, predloga strukturnih reformi i budućih fiskalnih kretanja

Fiskalni savet snažno podržava najavlјeno otpočinjanje strukturnih reformi, ali bi lista predloženih reformi morala da uklјuči i penzijsku reformu koja je neopravdano izostavlјena. Rebalans kojim se smanjuju rashodi budžeta bio je neophodan, mada Fiskalni savet zadržava određenu rezervu u oceni njegovog sadržaja. Ograničenje indeksacije plata i penzija do kraja naredne godine je fiskalno odgovorna mera, ali neće biti dovolјna za potrebno smanjenje deficita u 2014. godini.

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

17. jun 2013.

Saopštenje Fiskalnog saveta povodom nedavnih kritika iz Vlade

Fiskalni savet Republike Srbije odbacuje kritike iz Vlade Srbije o tome da smo ćutali prethodnih godina, da nismo upozoravali na visinu budžetskog deficita i moguću krizu javnog duga, kao i da smo komunicirali samo sa javnošću, a ne i sa Vladom

Preuzmite dokument

 

23. maj 2013.

Ostvarenje budžeta, ocena mera Vlade i predlog Fiskalnog saveta za stabilizaciju javnih finansija

Javne finansije u Srbiji su u vrlo lošoj poziciji. Fiskalni deficit će u 2013. godini, umesto planiranih 3,6% BDP-a, premašiti 5,5% BDP-a, čak i sa poslednjim merama Vlade za smanjenje deficita. Javni dug, koji je već iznad 60% BDP-a, nastaviće da raste i u 2013. i u 2014. godini. Potrebne su odlučne mere Vlade već u 2013. godini i kredibilan plan smanjenja deficita u srednjem roku. Za postizanje prvog cilјa, neophodno je što ranije usvojiti rebalans budžeta, koji će morati da sadrži i mere za kontrolu penzija i plata u javnom sektoru. Za postizanje drugog cilјa, neophodno je napokon započeti sprovođenje planiranih strukturnih reformi, ali i sklopiti aranžman sa MMF-om.

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

22. maj 2013.

Ocena seta poreskih zakona

Fiskalni savet pozitivno ocenjuje izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koje će pomoći da se ponovo uspostavi fiskalna ravnoteža između centralnog i lokalnih nivoa vlasti. Kako ove izmene mogu produbiti horizontalne neravnoteže između lokalnih samouprava, taj problem je potrebno dodatno analizirati. Predložene izmene će omogućiti unapređenje poreske pravičnosti,smanjenje administrativnih troškova primene poreza na dohodak, kao i utaje poreza. Fiskalni savet pozitivno ocenjuje izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu koje će pobolјšati pravičnost, izdašnost i ekonomsku efikasnost ovog poreskog oblika.

Preuzmite dokument

 

01. april 2013.

Ocena stanja i perspektiva fiskalne decentralizacije u 2013. godini

Trenutna neravnoteža između sredstava i obaveza na Republičkom i lokalnim nivoima vlasti prouzrokuje deficit i manjak u Budžetu Republike od 25 mlrd dinara, ili blizu 0,7% BDP na godišnjem nivou. Ovu neravnotežu je neophodno otkloniti u što kraćem roku, kako bi se u budžetsku 2014. godinu ušlo sa uravnoteženom fiskalnom pozicijom između republičke i lokalnih vlasti. Optimalan pristup rešavanju fiskalne neravnoteže podrazumeva vraćanje viška sredstava sa lokalnog na republički nivo.

Preuzmite dokument

 

11. mart 2013.

Ocena fiskalnih kretanja u 2012. godini i izazovi u 2013. i 2014. godini

Preliminarni podaci za januar i februar 2013. potvrđuju ocene Fiskalnog saveta iz novembra prethodne godine – da će deficit u 2013. godini biti veći od planiranih 3,6% BDP-a. Očekujemo određena pobolјšanja u narednim mesecima, ali ona ipak neće biti dovolјna da potpuno preokrenu sadašnje trendove. Da bi se izbegla kriza javnog duga, deficit mora da se znatno smanji u 2014. godini, a za to još uvek ne postoji spreman plan. Ovim izveštajem još jednom podsećamo na reforme koje bi morale da otpočnu u prvoj polovini 2013. godine.

Preuzmite dokument

 

2012. godina

13. novembar 2012. godine

Ocena Predloga zakona o budžetu za 2013. godinu

U 2013. godini planirano je snažno smanjenje deficita države – sa 6,7% BDP-a iz 2012. na 3,6% BDP-a (sa oko 220 mlrd dinara na 132 mlrd dinara). Planirano smanjenje rashoda nije dovolјno dobro pripremlјeno i moguće je da deficit države u 2013. godini bude veći od planiranog za oko 25 mlrd dinara (0,7% BDP-a), a postoje rizici da bude dodatno povećan. Neophodno je definisanje kvartalnih cilјeva za izvršenje rashoda i usvajanje uslovnih mera koje bi automatski stupile na snagu ukoliko se ovi kvartalni cilјevi ne ostvare.

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

Ocena amandmana Vlade

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

13. novembar 2012. godine

Mišlјenje na Predlog fiskalne strategije za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu

Planiranim smanjivanjem deficita u 2013. godini samo je privremeno obezbeđena makroekonomska stabilnost, a kriza javnog duga još nije izbegnuta. Predlogom fiskalne strategije planirano je da se smanjivanje fiskalnog deficita od 2014. godine ostvaruje isklјučivo smanjivanjem javnih rashoda, a ne i dodatnim povećanjem javnih prihoda. Nije, međutim, predstavlјen dovolјno dobar program kojim bi se to postiglo. Fiskalni savet predlaže Vladi detalјniji i širi spisak konkretnih mera.

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

13. septembar 2012. godine

Ocena rebalansa budžeta za 2012. godinu i predloga zakona s fiskalnim uticajima

Stanje javnih finansija u Srbiji je alarmantno i zahteva odlučne mere fiskalne politike. Prvi odgovor Vlade na alarmantno stanje u javnim finansijama (rebalans budžeta) je neodgovarajući, mada su strukturne mere koje se odnose na poresku politiku i umanjenje rasta penzija i zarada – u osnovi dobre. Smanjenje deficita u narednim godinama mora da bude izuzetno oštro, da bi se zaustavio dalјi rast javnog duga i tako izbegla dužnička kriza. Tri su klјučne grupe mera kojima bi se izbegla kriza javnog duga, a Vlada je započela sprovođenje dve.

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

30. maj 2012. godine

Fiskalna konsolidacija

Srbija ide prema krizi javnog duga, koja može da se dogodi i do kraja ove godine. Sprečavanje krize zahteva da se odmah donesu mere, prvo, za njeno zaustavlјanje, a potom i za ozdravlјenje javnih finansija. Program fiskalne konsolidacije koji je izložen u ovom dokumentu predlaže mere za rešavanje neposrednih problema u 2012. i 2013. godini i sadrži program reformi koje će na srednji rok (2014–2016) omogućiti konsolidovanje javnih finansija: znatan pad javnog duga i smanjivanje državnog deficita praktično na nulu.

Preuzmite dokument

REZIME - Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

30. mart 2012.

Ocena Programa mera za održanje fiskalnog deficita Vlade Republike Srbije

Fiskalni savet podržava svako nastojanje Vlade Republike Srbije da smanji budžetski deficit, ali ocenjujemo da se planiranim Programom mera za održavanje fiskalnog deficita neće obezbediti dovolјne uštede čak i da se on u potpunosti ostvari, a verovatno je da će efekti biti nešto manji od predviđenih.

Preuzmite dokument

 

23. mart 2012.

Bez nerealnih obećanja u izbornoj kampanji - Saopštenje Fiskalnog saveta Republike Srbije

Fiskalni savet Republike Srbije apeluje na sve političke stranke da tokom izborne kampanje pokažu maksimalnu odgovornost i ne daju nerealna obećanja o eventualnim poreskim rasterećenjima ili povećanju rashoda, koja bi mogla dodatno ugroziti javne finansije zemlјe.

Preuzmite dokument

 

21. februar 2012.

Ocena ispunjenosti fiskalnih pravila u 2011. godini

Fiskalni savet ocenjuje da je u 2011. godini narušeno fiskalno pravilo o visini javnog duga, da nije u potpunosti ispoštovano fiskalno pravilo o deficitu, kao i da je ispoštovano posebno fiskalno pravilo o indeksaciji penzija i zarada. Za javne finansije u Srbiji najopasnije je kršenje pravila o visini javnog duga, jer ne samo da je prekoračena zakonska granica od 45% BDP-a, već će javni dug nastaviti da raste i u srednjem roku ukoliko se u 2012. godini ne donesu mere fiskalne konsolidacije. Deficit opšte države u 2011. je bio za 5 mlrd dinara veći od onog koji propisuju fiskalna pravila. Stvarni problem međutim ne predstavlјa ovo, manje, povećanje deficita u 2011, već uspostavlјanje negativnih trendova i odlaganje pojedinih obaveza za 2012. godinu. Imajući to u vidu Fiskalni savet procenjuje da će u 2012. godini biti neophodno dodatno prilagođavanje za oko 1% BDP-a kako bi se ispunio cilјani deficit od 4,25% BDP-a.

Preuzmite dokument

Preuzmite saopštenje

 

31. januar 2012.

Ocena Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavlјenih lica i zaposlenih u državnim organima

Fiskalni savet smatra da izmena i dopuna Uredbe o koeficijentima za obračun plata zaposlenih u državnim organima koju je Vlada Republike Srbije donela na sednici od 30. decembra 2011. godine nije u skladu sa posebnim fiskalnim pravilima o indeksaciji zarada. Izmenjena Uredba predviđa povećanje koeficijenata za obračun plata zaposlenih lica u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.

Preuzmite dokument

 

9. januar 2012.

Mišlјenje Fiskalnog saveta na predlog Zakona o izmena i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica

Sa stanovišta fiskalnih efekata, najvažnija novina sadržana u Predlogu zakona odnosi se na oslobađanje od plaćanja poreza na dobit za pravna lica koja su korisnici slobodnih zona (član 8. Predloga zakona). Fiskalni savet je mišlјena da predložena odredba nije u skladu sa najbolјom poreskom praksom i da može prouzrokovati određeni gubitak poreskih prihoda u srednjem roku.

Preuzmite dokument

 

2011. godina

23. decembar 2011.

Ocene Izveštaja o fiskalnoj strategiji i Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu

Fiskalni savet ocenjuje fiskalnu politiku koju Vlada planira da sprovodi u 2012. godini, kao i smernice i projekcije za 2013. i 2014. godinu. Vlada Republike Srbije je predložila Narodnoj skupštini za usvajanje Zakon o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu (republički budžet) i revidirani Izveštaj o fiskalnoj strategiji za 2012. godinu sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu. Fiskalni savet, prema Zakonu o budžetskom sistemu (član 92ž), daje objedinjeno mišlјenje o ova dva dokumenta. Osnovni fiskalni i makroekonomski okvir za 2012. godinu, koji su dogovorili Vlada i MMF, podrazumeva smanjenje procene realnog rasta BDP-a u 2012. godini na 1,5% i konsolidovani deficit opšte države od 4,25% BDP-a.

Preuzmite dokument

PREZENTACIJA - Preuzmite dokument

 

18. novembar 2011.

Procena fiskalnih efekata Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji

Fiskalni savet, na osnovu člana 92ž Zakona o budžetskom sistemu, ima zadatak da dostavi Narodnoj skupštini procenu fiskalnih efekata predloga zakona koji se nalaze u skupštinskoj proceduri. Vlada Republike Srbije je 26. oktobra 2011. godine uputila Narodnoj skupštini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji. U skladu sa zakonskom obavezom, Fiskalni savet dostavlјa Narodnoj skupštini procenu fiskalnih efekata Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji (u dalјem tekstu: Predlog zakona).

Preuzmite dokument

 

10. novembar 2011.

Saopštenje Fiskalnog saveta povodom utvrđivanja fiskalnog okvira za 2012. godinu

Imajući u vidu usporavanje privredne aktivnosti u evrozoni i aktuelna privredna kretanja u Srbiji, Fiskalni savet je umanjio projekciju privrednog rasta za 2012. godinu sa 3% na 1,5%. Navedena promena bi, prema fiskalnom pravilu o budžetskom deficitu, rezultirala povećanjem dozvolјenog deficita u 2012. godini sa prvobitno planiranih 3,9% BDP-a na 4,5% BDP-a. Posledica nižeg privrednog rasta će, međutim, gotovo izvesno biti i prekoračenje zakonski definisane granice javnog duga od 45% BDP-a u 2012. godini. Zbog toga Fiskalni savet smatra da deficit u 2012. godini treba da bude manji od 4,5% BDP-a.

Preuzmite dokument

 

30. septembar 2011.

Ocena predloga rebalansa budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Fiskalni savet ocenjuje da je povećanje budžetskog deficita za 22 milijarde, koje je predloženo rebalansom budžeta Republike Srbije, u skladu sa fiskalnim pravilima i Zakonom o budžetskom sistemu. Pozitivno ocenjujemo činjenicu da povećanje deficita nije uzrokovano povećanjem budžetskih rashoda već je rezultat smanjenja prihoda usled slabije privredne aktivnosti. Negativno ocenjujemo činjenicu da je struktura rashoda promenjena u korist tekuće potrošnje, na štetu kapitalnih rashoda koji su smanjeni za 8 milijardi dinara, sa 32 milijarde na 24 milijarde dinara. Rashodi za plate i penzije su budžetirani u skladu sa formulom za usklađivanje koju propisuju fiskalna pravila i Zakon o budžetskom sistemu. Fiskalni savet ocenjuje da postoje rizici da se, usled usporavanja privredne aktivnosti, pojavi dodatno smanjenje budžetskih prihoda do kraja godine.

Preuzmite dokument

 

31. avgust 2011.

Saopštenje Fiskalnog saveta povodom dogovora Republike Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda o Memorandumu o ekonomskoj i finansijskoj politici

Fiskalni savet ocenjuje da je dogovoreno povećanje cilјnog fiskalnog deficita opšte države sa 4,1% BDP na 4,5% BDP u 2011. godini u skladu sa fiskalnim pravilima, određenim članom 27e Zakona o budžetskom sistemu. Povećanje cilјnog deficita proističe iz promenjene procene stope rasta BDP u 2011. godini. Međunarodni monetarni fond je umanjio procenu privrednog rasta u 2011. sa 3% na 2%. Analiza Fiskalnog saveta ukazuje da je ovo smanjenje opravdano. Stoga, primena fiskalnih pravila, sa manjim rastom BDP od 2%, daje veći cilјni deficit u 2011. godini od 4,5% BDP. 

Preuzmite dokument

 

20. jun 2011.

Mišlјenje na nacrt Izveštaja o fiskalnoj strategiji za 2012. godinu sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu

Analiza Fiskalnog saveta ukazuje na to da nacrt Izveštaja o fiskalnoj strategiji ne predviđa dovolјno prilagođavanje budžeta kojim bi se ostvario fiskalni deficit od 3,2% BDP u 2012. godini. Procenjujemo da dodatno prilagođavanje budžeta, neophodno za ostvarenje cilјanog deficita, iznosi oko 35 milijardi dinara. Ukoliko se u međuvremenu usvoji i stupi na snagu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, uz pomenutih 35 milijardi dinara, biće potrebno uštedeti još 40 milijardi dinara. U tom slučaju za ostvarivanje fiskalnih cilјeva u 2012. godini biće neophodno dodatno fiskalno prilagođavanje u ukupnom iznosu od oko 75 milijardi dinara (2,1% BDP), što Fiskalni savet smatra malo verovatnim.

Preuzmite dokument

 

8. jun 2011.

Analiza fiskalnih efekata modela decentralizacije koji je Narodnoj skupštini predložila Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije

Ocenjujemo da bi predloženi model fiskalne decentralizacije rezultovao povećanjem deficita od 1,1% BDP na godišnjem nivou, odnosno blizu 40 milijardi dinara u 2012. godini. Stoga predloženi model nije fiskalno održiv, te bi njegovo usvajanje zahtevalo značajno fiskalno prilagođavanje od 1,1% BDP na centralnom nivou države. U suprotnom, došlo bi do grubog kršenja fiskalnih pravila, dozvolјeni deficit u 2012. godini bi bio premašen za trećinu, što bi narušilo fiskalnu održivost i makroekonomsku stabilnost.

Preuzmite dokument

 

17. maj 2011.

Analiza fiskalnih efekata Uredbe o podsticanju zapošlјavanja Vlade Republike Srbije

Usled arbitrarnosti, ograničenog dejstva i ograničenog roka primene, Uredba o podsticanju zapošlјavanja nije u skladu sa praksom dobre fiskalne i poreske politike, ne može se očekivati da će rezultovati povećanjem budžetskih prihoda po osnovu novozaposlenih radnika već naprotiv – očekuje se delimičan gubitak budžetskih prihoda usled prirodnih fluktuacija na tržištu rada i mogućih zloupotreba u manjem obimu.

Preuzmite dokument

 

19. april 2011.

Fiskalna kretanja u Republici Srbiji u prvom kvartalu 2011. godine i ostvarivanje fiskalnih pravila

Prihodi budžeta nisu iznadprosečni i ne daju prostor za dodatno povećanje rashoda. Budžet Republike beleži visok deficit i kretanja u prvom kvartalu ukazuju na mogućnost da vrednost deficita od oko 120 mlrd. dinara, predviđena za ovu godinu, bude probijena. Kretanje konsolidovanog deficita u prvom kvartalu jeste u skladu sa cilјem za celu 2011. godinu, ali se to neće neće održati ako ne dođe do prethodno iznete korekcije deficita budžeta Republike. Javni dug iznosi oko 40% BDP i ako se budu poštovala fiskalna pravila verovatno će se stabilizovati ispod dozvolјene granice od 45%.

Preuzmite dokument

 Vrh strane
 Ocene i mišlјenja  Mesečni izveštaji  Istraživački radovi  Analize,stavovi i predlozi  Informacije od javnog značaja  Zaštita podataka o ličnosti