Насловна » Архива » Оцене и мишљења

Оцене и мишљења

2014. година

23. децембар 2014.

Оцена предлога Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину

Буџет за 2015. годину доноси важне мере за трајно смањење јавних расхода за 600-650 млн евра. Најважније мере се односе на смањење издвајања за пензије и плате у јавном сектору и обустављање издавања нових гаранција за покривање губитака јавних и државних предузећа. Међутим, још увек не постоје прецизни планови за смањивање запослености у јавном сектору, нити за реформу јавних предузећа, што може да угрози остварење планираних циљева. Прелиминарне пројекције Фискалног савета показују да се учешће јавног дуга у БДП-у не смањује пре 2018. године.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

30. октобар 2014.

Саопштење Фискалног савета поводом неоснованих критика гувернера Народне банке Србије

Јавна критика наводних изјава Фискалног савета о природи и величини губитка Народне банке Србије упућена од гувернера Народне банке Србије потпуно је неоснована.

Преузмите документ

 

27. октобар 2014.

Оцена предлога Закона о изменама и допунама Закона о буџету републике Србије за 2014. годину

Ребаланс буџета за 2014. годину је први корак у трогодишњем програму фискалне консолидације. Предложени ребаланс указује на то да ће стварни дефицит Републике у 2014. износити око 300 млрд динара иако је у самом Предлогу закона приказана његова знатно мања вредност од 225 млрд динара, која не укључује (а требало би) све трошкове које Република има услед лошег пословања државних и јавних предузећа и банака. Најбитнија фискална мера која се предлаже уз ребаланс је умањење пензија и плата у јавном сектору.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

31. јул 2014.

Фискална кретања у 2014. години и основне препоруке за ребаланс буџета и средњорочно прилагођавање 2015-2017. године

Опасност од избијања кризе налаже неодложно спровођење фискалне консолидације – Влада више нема много избора нити могућност даљег одлагања. Дефицит у 2014. години ће износити приближно 2,65 млрд евра (8,3% БДП-а), а циљ фискалне консолидације треба да буде смањење дефицита на испод 3% БДП-а у 2017. години и заустављање раста јавног дуга. Фискална консолидација почива на три стуба: 1) довођењу у ред јавних и државних предузећа, 2) смањењу неодрживих издвајања за пензије и плате у јавном сектору, 3) структурним реформама.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

29. јул 2014.

Оцена предлога Закона о приватизацији

Предлог закона о приватизацији има за циљ да створи институционалне претпоставке за ефикасније окончање процеса приватизације у Србији. Фискални савет у начелу подржава предложене промене у процесу приватизације, пошто је за процес фискалне консолидације и привредни раст кључно да се заврши приватизација, нарочито предузећа у реструктурирању. Решавање проблема предузећа у реструктурирању мора да се заврши у најкраћем могућем периоду и уз минималне фискалне трошкове.

Преузмите документ

 

15. јул 2014.

Оцена предлога Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању и Закона о раду

Предложене измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању, којима се повећава ефективна старосна доб осигураника при пензионисању (повећање старосне границе за пензионисање жена) као и увођење актуарских пенала и пооштравање услова за стицање бенефицираног радног стажа, допринеће финансијској стабилизацији пензијског система и у складу су са најбољом међународном праксом. Фискални савет у начелу подржава и предложене измене и допуне Закона о раду којима је предложено повећање флексибилности тржишта рада у Србији.

Преузмите документ

 

26. мај 2014.

Оцена нацрта закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закона о порезу на доходак грађана

Предложене законске измене којима се прописује привремено ослобађање послодаваца од плаћања дела пореза и доприноса на зараде новозапослених радника – нису у складу са добром пореском праксом. Предложене пореске олакшице за новозапослене раднике неће осетније помоћи решавању проблема високе незапослености. Висока стопе незапослености у Србији, као и у већини земаља региона, је структурне природе и захтева адекватне мере структурних реформи попут унапређења радног законодавства, побољшања услова пословања и повећања конкуретности домаће привреде.

Преузмите документ

 

2013. година

26. новембар 2013.

Оцена Фискалне стратегије 2014 - 2016. и Предлога буџета за 2014. годину

Озбиљност ситуације у којој се налазе јавне финансије у Србији налаже одлучније мере од оних које предвиђају Закон о буџету и Фискална стратегија. Планирани дефицит у 2014. години од 7,1% БДП-а (2,4 млрд евра) превисок је, још увек нема видљивих помака и јасног плана за решавање проблема највећих домаћих губиташа (Србијагас), а средњорочни план прилагођавања није подржан мерама које би довеле до жељених уштеда. Премда средњорочни план поставља у начелу добре циљеве смањења дефицита, мере којима би се то постигло су неизбалансиране и стога недовољно кредибилне.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

03. јул 2013.

Оцена ребаланса буџета за 2013. годину, предлога структурних реформи и будућих фискалних кретања

Фискални савет снажно подржава најављено отпочињање структурних реформи, али би листа предложених реформи морала да укључи и пензијску реформу која је неоправдано изостављена. Ребаланс којим се смањују расходи буџета био је неопходан, мада Фискални савет задржава одређену резерву у оцени његовог садржаја. Ограничење индексације плата и пензија до краја наредне године је фискално одговорна мера, али неће бити довољна за потребно смањење дефицита у 2014. години.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

17. јун 2013.

Саопштење Фискалног савета поводом недавних критика из Владе

Фискални савет Републике Србије одбацује критике из Владе Србије о томе да смо ћутали претходних година, да нисмо упозоравали на висину буџетског дефицита и могућу кризу јавног дуга, као и да смо комуницирали само са јавношћу, а не и са Владом

Преузмите документ

 

23. мај 2013.

Остварење буџета, оцена мера Владе и предлог Фискалног савета за стабилизацију јавних финансија

Јавне финансије у Србији су у врло лошој позицији. Фискални дефицит ће у 2013. години, уместо планираних 3,6% БДП-а, премашити 5,5% БДП-а, чак и са последњим мерама Владе за смањење дефицита. Јавни дуг, који је већ изнад 60% БДП-а, наставиће да расте и у 2013. и у 2014. години. Потребне су одлучне мере Владе већ у 2013. години и кредибилан план смањења дефицита у средњем року. За постизање првог циља, неопходно је што раније усвојити ребаланс буџета, који ће морати да садржи и мере за контролу пензија и плата у јавном сектору. За постизање другог циља, неопходно је напокон започети спровођење планираних структурних реформи, али и склопити аранжман са ММФ-ом.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

22. мај 2013.

Оцена сета пореских закона

Фискални савет позитивно оцењује измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање које ће помоћи да се поново успостави фискална равнотежа између централног и локалних нивоа власти. Како ове измене могу продубити хоризонталне неравнотеже између локалних самоуправа, тај проблем је потребно додатно анализирати. Предложене измене ће омогућити унапређење пореске правичности,смањење административних трошкова примене пореза на доходак, као и утаје пореза. Фискални савет позитивно оцењује измене и допуне Закона о порезима на имовину које ће побољшати правичност, издашност и економску ефикасност овог пореског облика.

Преузмите документ

 

01. април 2013.

Оцена стања и перспектива фискалне децентрализације у 2013. години

Тренутна неравнотежа између средстава и обавеза на Републичком и локалним нивоима власти проузрокује дефицит и мањак у Буџету Републике од 25 млрд динара, или близу 0,7% БДП на годишњем нивоу. Ову неравнотежу је неопходно отклонити у што краћем року, како би се у буџетску 2014. годину ушло са уравнотеженом фискалном позицијом између републичке и локалних власти. Оптималан приступ решавању фискалне неравнотеже подразумева враћање вишка средстава са локалног на републички ниво.

Преузмите документ

 

11. март 2013.

Оцена фискалних кретања у 2012. години и изазови у 2013. и 2014. години

Прелиминарни подаци за јануар и фебруар 2013. потврђују оцене Фискалног савета из новембра претходне године – да ће дефицит у 2013. години бити већи од планираних 3,6% БДП-а. Очекујемо одређена побољшања у наредним месецима, али она ипак неће бити довољна да потпуно преокрену садашње трендове. Да би се избегла криза јавног дуга, дефицит мора да се знатно смањи у 2014. години, а за то још увек не постоји спреман план. Овим извештајем још једном подсећамо на реформе које би морале да отпочну у првој половини 2013. године.

Преузмите документ

 

2012. година

13. новембар 2012. године

Оцена Предлога закона о буџету за 2013. годину

У 2013. години планирано је снажно смањење дефицита државе – са 6,7% БДП-а из 2012. на 3,6% БДП-а (са око 220 млрд динара на 132 млрд динара). Планирано смањење расхода није довољно добро припремљено и могуће је да дефицит државе у 2013. години буде већи од планираног за око 25 млрд динара (0,7% БДП-а), а постоје ризици да буде додатно повећан. Неопходно је дефинисање кварталних циљева за извршење расхода и усвајање условних мера које би аутоматски ступиле на снагу уколико се ови квартални циљеви не остваре.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

Оцена амандмана Владе

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

13. новембар 2012. године

Мишљење на Предлог фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину

Планираним смањивањем дефицита у 2013. години само је привремено обезбеђена макроекономска стабилност, а криза јавног дуга још није избегнута. Предлогом фискалне стратегије планирано је да се смањивање фискалног дефицита од 2014. године остварује искључиво смањивањем јавних расхода, а не и додатним повећањем јавних прихода. Није, међутим, представљен довољно добар програм којим би се то постигло. Фискални савет предлаже Влади детаљнији и шири списак конкретних мера.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

13. септембар 2012. године

Оцена ребаланса буџета за 2012. годину и предлога закона с фискалним утицајима

Стање јавних финансија у Србији је алармантно и захтева одлучне мере фискалне политике. Први одговор Владе на алармантно стање у јавним финансијама (ребаланс буџета) је неодговарајући, мада су структурне мере које се односе на пореску политику и умањење раста пензија и зарада – у основи добре. Смањење дефицита у наредним годинама мора да буде изузетно оштро, да би се зауставио даљи раст јавног дуга и тако избегла дужничка криза. Три су кључне групе мера којима би се избегла криза јавног дуга, а Влада је започела спровођење две.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

30. мај 2012. године

Фискална консолидација

Србија иде према кризи јавног дуга, која може да се догоди и до краја ове године. Спречавање кризе захтева да се одмах донесу мере, прво, за њено заустављање, а потом и за оздрављење јавних финансија. Програм фискалне консолидације који је изложен у овом документу предлаже мере за решавање непосредних проблема у 2012. и 2013. години и садржи програм реформи које ће на средњи рок (2014–2016) омогућити консолидовање јавних финансија: знатан пад јавног дуга и смањивање државног дефицита практично на нулу.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

30. март 2012.

Оцена Програма мера за одржање фискалног дефицита Владе Републике Србије

Фискални савет подржава свако настојање Владе Републике Србије да смањи буџетски дефицит, али оцењујемо да се планираним Програмом мера за одржавање фискалног дефицита неће обезбедити довољне уштеде чак и да се он у потпуности оствари, а вероватно је да ће ефекти бити нешто мањи од предвиђених.

Преузмите документ

 

23. март 2012.

Без нереалних обећања у изборној кампањи - Саопштење Фискалног савета Републике Србије

Фискални савет Републике Србије апелује на све политичке странке да током изборне кампање покажу максималну одговорност и не дају нереална обећања о евентуалним пореским растерећењима или повећању расхода, која би могла додатно угрозити јавне финансије земље.

Преузмите документ

 

21. фебруар 2012.

Оцена испуњености фискалних правила у 2011. години

Фискални савет оцењује да је у 2011. години нарушено фискално правило о висини јавног дуга, да није у потпуности испоштовано фискално правило о дефициту, као и да је испоштовано посебно фискално правило о индексацији пензија и зарада. За јавне финансије у Србији најопасније је кршење правила о висини јавног дуга, јер не само да је прекорачена законска граница од 45% БДП-а, већ ће јавни дуг наставити да расте и у средњем року уколико се у 2012. години не донесу мере фискалне консолидације. Дефицит опште државе у 2011. је био за 5 млрд динара већи од оног који прописују фискална правила. Стварни проблем међутим не представља ово, мање, повећање дефицита у 2011, већ успостављање негативних трендова и одлагање појединих обавеза за 2012. годину. Имајући то у виду Фискални савет процењује да ће у 2012. години бити неопходно додатно прилагођавање за око 1% БДП-а како би се испунио циљани дефицит од 4,25% БДП-а.

Преузмите документ

Преузмите саопштење

 

31. јануар 2012.

Оцена Уредбе о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима

Фискални савет сматра да измена и допуна Уредбе о коефицијентима за обрачун плата запослених у државним органима коју је Влада Републике Србије донела на седници од 30. децембра 2011. године није у складу са посебним фискалним правилима о индексацији зарада. Измењена Уредба предвиђа повећање коефицијената за обрачун плата запослених лица у органима територијалне аутономије и локалне самоуправе.

Преузмите документ

 

9. јануар 2012.

Мишљење Фискалног савета на предлог Закона о измена и допунама закона о порезу на добит правних лица

Са становишта фискалних ефеката, најважнија новина садржана у Предлогу закона односи се на ослобађање од плаћања пореза на добит за правна лица која су корисници слободних зона (члан 8. Предлога закона). Фискални савет је мишљена да предложена одредба није у складу са најбољом пореском праксом и да може проузроковати одређени губитак пореских прихода у средњем року.

Преузмите документ

 

2011. година

23. децембар 2011.

Оцене Извештаја о фискалној стратегији и Предлога закона о буџету Републике Србије за 2012. годину

Фискални савет оцењује фискалну политику коју Влада планира да спроводи у 2012. години, као и смернице и пројекције за 2013. и 2014. годину. Влада Републике Србије је предложила Народној скупштини за усвајање Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину (републички буџет) и ревидирани Извештај о фискалној стратегији за 2012. годину са пројекцијама за 2013. и 2014. годину. Фискални савет, према Закону о буџетском систему (члан 92ж), даје обједињено мишљење о ова два документа. Основни фискални и макроекономски оквир за 2012. годину, који су договорили Влада и ММФ, подразумева смањење процене реалног раста БДП-а у 2012. години на 1,5% и консолидовани дефицит опште државе од 4,25% БДП-а.

Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

18. новембар 2011.

Процена фискалних ефеката Предлога закона о изменама и допунама Закона о полицији

Фискални савет, на основу члана 92ж Закона о буџетском систему, има задатак да достави Народној скупштини процену фискалних ефеката предлога закона који се налазе у скупштинској процедури. Влада Републике Србије је 26. октобра 2011. године упутила Народној скупштини Предлог закона о изменама и допунама Закона о полицији. У складу са законском обавезом, Фискални савет доставља Народној скупштини процену фискалних ефеката Предлога закона о изменама и допунама Закона о полицији (у даљем тексту: Предлог закона).

Преузмите документ

 

10. новембар 2011.

Саопштење Фискалног савета поводом утврђивања фискалног оквира за 2012. годину

Имајући у виду успоравање привредне активности у еврозони и актуелна привредна кретања у Србији, Фискални савет је умањио пројекцију привредног раста за 2012. годину са 3% на 1,5%. Наведена промена би, према фискалном правилу о буџетском дефициту, резултирала повећањем дозвољеног дефицита у 2012. години са првобитно планираних 3,9% БДП-а на 4,5% БДП-а. Последица нижег привредног раста ће, међутим, готово извесно бити и прекорачење законски дефинисане границе јавног дуга од 45% БДП-а у 2012. години. Због тога Фискални савет сматра да дефицит у 2012. години треба да буде мањи од 4,5% БДП-а.

Преузмите документ

 

30. септембар 2011.

Оцена предлога ребаланса буџета Републике Србије за 2011. годину

Фискални савет оцењује да је повећање буџетског дефицита за 22 милијарде, које је предложено ребалансом буџета Републике Србије, у складу са фискалним правилима и Законом о буџетском систему. Позитивно оцењујемо чињеницу да повећање дефицита није узроковано повећањем буџетских расхода већ је резултат смањења прихода услед слабије привредне активности. Негативно оцењујемо чињеницу да је структура расхода промењена у корист текуће потрошње, на штету капиталних расхода који су смањени за 8 милијарди динара, са 32 милијарде на 24 милијарде динара. Расходи за плате и пензије су буџетирани у складу са формулом за усклађивање коју прописују фискална правила и Закон о буџетском систему. Фискални савет оцењује да постоје ризици да се, услед успоравања привредне активности, појави додатно смањење буџетских прихода до краја године.

Преузмите документ

 

31. август 2011.

Саопштење Фискалног савета поводом договора Републике Србије и Међународног монетарног фонда о Меморандуму о економској и финансијској политици

Фискални савет оцењује да је договорено повећање циљног фискалног дефицита опште државе са 4,1% БДП на 4,5% БДП у 2011. години у складу са фискалним правилима, одређеним чланом 27е Закона о буџетском систему. Повећање циљног дефицита проистиче из промењене процене стопе раста БДП у 2011. години. Међународни монетарни фонд је умањио процену привредног раста у 2011. са 3% на 2%. Анализа Фискалног савета указује да је ово смањење оправдано. Стога, примена фискалних правила, са мањим растом БДП од 2%, даје већи циљни дефицит у 2011. години од 4,5% БДП. 

Преузмите документ

 

20. јун 2011.

Мишљење на нацрт Извештаја о фискалној стратегији за 2012. годину са пројекцијама за 2013. и 2014. годину

Анализа Фискалног савета указује на то да нацрт Извештаја о фискалној стратегији не предвиђа довољно прилагођавање буџета којим би се остварио фискални дефицит од 3,2% БДП у 2012. години. Процењујемо да додатно прилагођавање буџета, неопходно за остварење циљаног дефицита, износи око 35 милијарди динара. Уколико се у међувремену усвоји и ступи на снагу Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе, уз поменутих 35 милијарди динара, биће потребно уштедети још 40 милијарди динара. У том случају за остваривање фискалних циљева у 2012. години биће неопходно додатно фискално прилагођавање у укупном износу од око 75 милијарди динара (2,1% БДП), што Фискални савет сматра мало вероватним.

Преузмите документ

 

8. јун 2011.

Анализа фискалних ефеката модела децентрализације који је Народној скупштини предложила Посланичка група Уједињени региони Србије

Оцењујемо да би предложени модел фискалне децентрализације резултовао повећањем дефицита од 1,1% БДП на годишњем нивоу, односно близу 40 милијарди динара у 2012. години. Стога предложени модел није фискално одржив, те би његово усвајање захтевало значајно фискално прилагођавање од 1,1% БДП на централном нивоу државе. У супротном, дошло би до грубог кршења фискалних правила, дозвољени дефицит у 2012. години би био премашен за трећину, што би нарушило фискалну одрживост и макроекономску стабилност.

Преузмите документ

 

17. мај 2011.

Анализа фискалних ефеката Уредбе о подстицању запошљавања Владе Републике Србије

Услед арбитрарности, ограниченог дејства и ограниченог рока примене, Уредба о подстицању запошљавања није у складу са праксом добре фискалне и пореске политике, не може се очекивати да ће резултовати повећањем буџетских прихода по основу новозапослених радника већ напротив – очекује се делимичан губитак буџетских прихода услед природних флуктуација на тржишту рада и могућих злоупотреба у мањем обиму.

Преузмите документ

 

19. април 2011.

Фискална кретања у Републици Србији у првом кварталу 2011. године и остваривање фискалних правила

Приходи буџета нису изнадпросечни и не дају простор за додатно повећање расхода. Буџет Републике бележи висок дефицит и кретања у првом кварталу указују на могућност да вредност дефицита од око 120 млрд. динара, предвиђена за ову годину, буде пробијена. Кретање консолидованог дефицита у првом кварталу јесте у складу са циљем за целу 2011. годину, али се то неће неће одржати ако не дође до претходно изнете корекције дефицита буџета Републике. Јавни дуг износи око 40% БДП и ако се буду поштовала фискална правила вероватно ће се стабилизовати испод дозвољене границе од 45%.

Преузмите документ

 Врх стране
 Оцене и мишљења  Месечни извештаји  Истраживачки радови  Анализе,ставови и предлози  Информацијe од јавног значаја  Заштита података о личности